Annerledeslandet Israel

Av Sverre Johnsrud, leder av Palestinakomiteen Ringerike

Israel er annerledes. Annerledes på en negativ måte. Samtidig stilles det krav om forhandlinger for å få en løsning på konflikten i området. Det kan derfor være nyttig å se på noen områder som Israel er annerledes og hvilke krav det vil være riktig å stille til landet.

Israel er bygget på etnisk rensing
Ved tidspunktet for opprettelsen av staten Israel gjennomførte sionistiske terrorister omfattende aksjoner. Mer enn halvparten av Palestinas innfødte befolkning – dvs cirka 800 000 mennesker – ble revet opp fra sine røtter, 531 landsbyer ble ødelagt, og elleve bymessige naboskap ble tømt for sine innbyggere. Denne etniske rensningen ville i dag i følge Ilan Pappe, i lys av internasjonal lov, bli sett på som en forbrytelse mot menneskeheten. Den etniske rensningen fortsetter hver dag i 2012. Den etniske rensingen må stoppes.

Israel er en brutal okkupasjonsmakt
I FNs resolusjon 242 etter seksdagerskrigen ble Israel bedt om å trekke seg tilbake fra de områdene de hadde okkupert, inkludert Øst-Jerusalem. Samtidig tok resolusjonen opp de palestinske flyktningenes rett til å vende hjem. Tidligere Høyrestatsråd utenriksminister John Lyng uttalte at: ”Vi kan ikke godta erobringen av andre land ved krig”. Senere har Israel med stor iver plassert ut et stort antall bosettere i de okkuperte områdene og jeg minner om et det er en krigsforbrytelse å bosette egen befolkning på okkuperte områder. Det er 45 år siden okkupasjonen startet og det er på tide på ny å reise kravet om at okkupasjonen må opphøre. En okkupasjon som hver dag er avskyelig brutal.

Israel er ikke noe demokrati men et etnokrati
Etnokrati er en styreform hvor de fleste maktposisjoner i en stat eller et geografisk område innehas av en bestemt etnisk gruppe, og hvor denne gruppens dominans opprettholdes gjennom diskriminering og undertrykking av andre etniske grupper. Sør-Afrikas tidligere apartheidregime og Israel er typiske etnokratier. Diskrimineringen omfatter alle livets områder som arbeid, bolig, utdanning, ressurstilgang og ekteskapsrett. Etnokratiet må erstattes av et demokrati likt for alle, ikke bare allmenn stemmerett.

Israel praktiserer apartheid
John Dugard, sør-afrikansk jussprofessor og tidligere FN’s særlige rapportør for Palestina, har uttalt seg om lovene og praksis under apartheid i Sør-Afrika og Palestina. Dugard har slått fast, at den sør-afrikanske apartheid var bedre – den var You can still buy private affordable-health.info through a broker or direct from a provider. nemlig mere ærlig. For palestinerne er det verre. Det internasjonale samfunnet må kreve at apartheidpraksisen må opphøre og apartheidmuren må rives.

Israel har ikke klart definerte grenser
Apartheidmuren som fortsatt er under bygging følger ikke den grønne linjen men skiller palestinere fra palestinere og palestinere fra deres land. 9. juli 2004 slo den internasjonale menneskerettighetsdomstolen i Haag fast at muren er ulovlig og må rives. Domstolen slo fast at muren bryter med internasjonal og humanitær lov, og at israelske myndigheter må yte erstatning til palestinerne for skadene de har blitt påført. Domstolen slo videre fast at det internasjonale samfunnet er forpliktet til å forsøke å hindre byggingen av muren. 21. juli 2004 stemte FNs Generalforsamling med overveldende flertall for å kreve at Israel retter seg etter domstolens beslutning. Israel avviste umiddelbart kravet og svarte arrogant at i Israel er det kun egne lover som gjelder.

Israel anerkjenner ikke Palestina
Staten Palestina ble grunnlagt ved en unilateral erklæring fra den 15. november 1988, da PLO vedtok en frigjøringserklæring. Til nå har rundt 130 nasjoner anerkjent Palestina. Den 23. september 2011 leverte president Mahmoud Abbas en formell søknad om medlemskap som fullverdig FN-medlem til generalsekretær Ban Ki-Moon. Palestinerne har anerkjent Israel og nå må vi kreve at også Israel anerkjenner Palestina.

Israel bedriver terror og utenomrettslige likvidasjoner
Menachim Begin, Yitzhak Shamir og Ariel Sharon var alle kjente terrorister som senere ble ledere i Israel. Den daglige terroriseringen fortsetter og den siste store hendelsen var Massakrene på Gazastripen i 2008/2009. Likvidasjon av palestinske ledere i de palestinske områdene og i utlendighet fortsetter. Også her i Norge har Israel slått til. Ahmed Bouchikhi ble drept på Lillehammer i 1973.

Israel respekterer ikke inngåtte avtaler eller internasjonale regler
En rekke vedtak i FN har fordømt mange sider ved Israel sin politikk. Israel anerkjenner ikke de palestinske flyktningenes returrett og de fortsetter med sin kolonisering av resten av Palestina. Israel har ingen internasjonal troverdighet.

Ønsker du en rettferdig og fredelig løsning på Palestinakonflikten kan du lese mer om konflikten på våre nettsider. Her er det også mulig å melde seg inn i komiteen.

Publisert: 31. mars 2012