Arbeidsprogrammet

Det 33. landsmøtet i Palestinakomiteen i Norge 19.-20.september 2020 vedtok dette arbeidsprogrammet for perioden 2020-2022:

Arbeidsprogram for Palestinakomiteen i Norge 2020–2022

Palestinakomiteen arbeider for å støtte palestinernes frigjøringskamp. Vi skal vise hvordan Israels sionistiske statsprosjekt og den folkerettsstridige okkupasjonen ødelegger palestinsk samfunnsliv og økonomi, og beskrive hvordan palestinske ungdommer får sine framtidshåp knust. Vi skal arbeide for flyktningenes rett til retur og for å heve blokaden av Gaza. Vi skal formidle hvordan Israel som udemokratisk apartheidstat gjør livet vanskelig for palestinerne som lever i Israel. Palestinakomiteen støtter alt arbeid mot rasisme og anti-semittisme, og avviser alle forsøk på̊ å sette likhetstegn mellom anti-semittisme og anti-sionisme.

Palestinakomiteens prinsipprogram beskriver hovedlinjene i vårt solidaritetsarbeid for palestinerne. Arbeidsprogrammet er landsmøtets vedtak om prioriteringer og målsettinger for hele organisasjonen i den kommende landsmøteperioden.

Etter krigen i Syria, Trumps pro-israelske politiske provokasjoner og Israels diplomatiske offensiver, er den palestinske situasjonen svært vanskelig. Norge har også for tida ei regjering som har som mål å styrke samarbeidet med Israel.

BDS-arbeidet er fortsatt viktig, men situasjonen krever at Palestinakomiteen prioriterer det politiske arbeidet høyere. Dette innebærer at større ressurser må brukes på informasjonsarbeid om den palestinske situasjonen, på skolering av medlemmer, økt deltakelse i den offentlige debatten og styrket politisk arbeid rettet mot partier, ungdomsorganisasjoner og fagbevegelsen.

Vi skal arbeide for å påvirke norsk samfunnsliv ved å utfordre politiske partier, fagbevegelsen, kirkelige organisasjoner, idrettsbevegelsen og styrende myndigheter til å støtte palestinernes kamp.

Viktige saker vil være:

1.BDS (Boikott, deinvesteringer og sanksjoner)
a) Palestinakomiteen skal fortsette å bygge en sterk BDS-bevegelse internasjonalt og i Norge sammen med andre aktører. BDS-arbeidet skal være en hovedoppgave i organisasjonen.
b)  Bistå̊ fagbevegelsen i arbeidet med boikott. Arbeide for at LO-kongressens boikottvedtak fra 2017 settes ut i livet.
c) Videreføre kampanjen Apartheidfrie soner (AFS).
d) Arbeide for boikottvedtak av israelske varer og tjenester i kommuner og fylker.
e) Arbeide for at Stortinget vedtar lovforbud mot handel med varer og tjenester fra de israelske koloniene i okkupert Palestina.
f) Arbeide for akademisk og kulturell boikott av israelske universiteter, forskningsmiljøer og kulturelle institusjoner.
g) Rette spesielt søkelys på Statens Pensjonsfond og andre norske aktører som profiterer på̊ okkupasjonen.
h) Støtte palestinske idrettsutøveres rett til å konkurrere fritt og arbeide for boikott av israelsk idrett internasjonalt.

2.Folkerett, humanitærrett og menneskerettigheter
a) Synliggjøre Israels notoriske og kontinuerlige brudd på og manglende respekt for folkerett, humanitærrett og menneskerettigheter. Samtidig avsløre Norges og det internasjonale samfunnets legitimering av Israels brudd på disse rettighetene ved å unnlate å iverksette sanksjoner.
b) Arbeide for at norske myndigheter tar klar avstand fra USA og Israel sin fredsplan. Vise at norske myndigheters ensidige støtte til en tostatsløsning heller ikke tjener arbeidet for fred og frihet for palestinerne.
c) Arbeide for at den norske regjeringa legger press på Israel slik at de følger FNs barnekonvensjon og løslater alle palestinske barn i israelske militærfengsler.
d) Arbeide for at Stortinget anerkjenner Palestina som en selvstendig stat.

3.Støtte til den palestinske frihetskampen
a) Bryte tausheten om konsekvensene av Israels umenneskelige blokade av Gaza og okkupasjon av Palestina.
b) Utvikle kontakt med og støtte grasrotorganisasjoner spesielt innenfor fagbevegelse og kvinnebevegelse.
c) Arrangere studieturer til Libanon, Palestina og Israel.
d) Sende solidaritetsarbeidere til Palestina og Libanon og tilrettelegge for at de som reiser bidrar aktivt til solidaritetsarbeidet i Norge.
e) Støtte satsing på kulturell og kunstnerisk utveksling med Palestina.
f)Rekruttere givere til Palestina-Solidaritet.

4.Verving og organisasjonsbygging
a) Utvikle argumenter og strategier for informasjonsarbeidet lokalt og sentralt i organisasjonen. Vi må̊ arbeide for å bli en tydelig deltaker og premissleverandør i den offentlige debatten.
b) Utvikle skoleringstilbud i grunnleggende organisasjons- og politisk arbeid for Palestinakomiteens tillitsvalgte og medlemmer.
c) Utvikle metoder for verving og engasjering av ungdom.
d) Utvikle samarbeidet mellom alle deler av organisasjonen. Utvikle og opprettholde lokallag der det er grunnlag for det.
e) Gjennomføre en landsomfattende vervekampanje.
f) Utvikle nye inntektsgivende aktiviteter.
g) Utgi medlemsbladet Fritt Palestina.

De politiske og samfunnsmessige forholda i Palestina/Israel er svært ustabile. Et arbeidsprogram kan ikke forutse en utvikling som er avhengig av svært mange aktører. Den politiske utviklingen i Norge kan også̊ endre seg slik at nye muligheter åpner seg. Det er derfor svært viktig at ledelsen i Palestinakomiteen har rom til å gjøre nye prioriteringer når situasjonen krever det.