Prinsipprogrammet

Prinsipprogram for Palestinakomiteen i Norge.  Vedtatt på det 31. landsmøtet mars 2016.

Palestinakomiteen i Noreg:

  • Støttar frigjeringskampen til det palestinske folket.
  • Meiner at konflikten har sitt opphav i kolonialismen og imperialismen.
  • Meiner at sionismen er rasistisk.
  • Meiner Israel er ein apartheidstat i samsvar med FN-resolusjon 3068.
  • Krev at staten Israel skal trekkje seg ut av dei okkuperte områda i samsvar med FN-resolusjon 242.
  • Krev at blokaden av Gazastripa blir oppheva.
  • Krev at den folkerettsstridige muren må rivast og at koloniane på Vestbreidda blir avvikla.
  • Krev at dei palestinske flyktningane sin rett til å vende attende blir innfridd i tråd med FN-resolusjon 194.
  • Er mot stormaktsløysingar over hovudet på det palestinske folket.
  • Støttar opprettinga av ein demokratisk stat i Palestina med like rettar for alle.

Frigjeringskampen

Kampen til det palestinske folket er ein kamp for grunnleggjande menneskelege og nasjonale rettar. Ved at staten Israel vart oppretta med våpenmakt og fordriving av over 700.000 palestinarar, gjennom FN sitt vedtak om å anerkjenne staten Israel i 1949, og seinare staten Israel sin okkupasjon av Vestbreidda, Gazastripa og AustJerusalem, er det palestinske folket fråtatt desse rettane. Palestina er i dag etter internasjonal rett okkupert land, og kampen det palestinske folket fører er ein rettferdig kamp mot ein okkupant. Så lenge Israel sin okkupasjon blir akseptert av det internasjonale samfunnet kan det palestinske folket ikkje vente seg rettferd utan at dei sjølv gjer opprør (intifada). Palestinakomiteen støttar det palestinske folket sin rett til væpna motstand i samsvar med folkeretten.

Stormaktene sine imperialistiske interesser

Imperialismen handlar om kontroll over og utbytting av andre land. Midtausten er eit økonomisk og militært strategisk viktig område. Kontroll over dette området har alltid vore viktig for stormakter som vil dominere verda. Den sionistiske koloniseringa av området vart støtta av stormaktene som etter 2. verdskrig såg seg tente med at Israel vart eit fotfeste for deira interesser i Midtausten. FN-vedtaket om deling av Palestina i 1947 vart vedtatt over hovudet på folket i området, og skiping av staten Israel førte til at store delar av landet vart tatt frå det palestinske folket.

I alle år seinare har USA og Vesten støtta staten Israel mot det palestinske folket. Palestinarane har hatt brei støtte frå eit stort fleirtal av verdas land og folk, men USA har blokkert ei rad vedtak i Tryggingsrådet. Israel sin okkupasjon av nye landområde, dei vel dokumenterte brota på ei rekkje FN-vedtak og internasjonale lover, samt den brutale terroren og brota på menneskerettane frå den israelske okkupantmakta, har ikkje ført til sanksjonar mot Israel frå verdssamfunnet.  Det palestinske sjølvstyret regjerer på nåde frå Israel.  I 1993 vart PLO gjennom Osloavtalen tvinga til å gje opp kampen for eit fritt Palestina i bytte mot sjølstyre på Gazastripa  og på deler av Vestbreidda. Osloavtalen har sementert okkupasjonen, auka koloniseringa og oppsplittinga av Vestbreidda og hindra palestinarane sin fridomskamp. Noreg ber eit stort ansvar for den ulykka avtalen har ført med seg.

Noreg sine imperialistiske interesser

Noreg har også økonomiske interesser i Israel. Både private verksemder og staten gjennom Pensjonsfondet støttar Israel med store investeringar. Noreg støttar Israel gjennom handel med våpen og militært utstyr. Gjennom Middelhavsdialogen har norsk militærvesen samøvingar med dei israelske okkupasjonsstyrkane. Det er særleg viktig for Palestinakomiteen i Norge å få ein slutt på den norske støtta til apartheidregimet.

Sionismen – staten Israel er rasistisk

Den israelske staten byggjer på sionismen som gir jødane eksklusiv rett til Palestina. Ved opprettinga av staten Israel i 1948, og gjennom okkupasjonen av Vestbreidda og Gazastripa i 1967, vart store delar av folket som budde i landet drivne ut. Denne etniske reinsinga er årsaka til at mange millionar palestinarar lever som flyktningar i Midtausten i dag.

Israel ser seg sjølv som ein stat for alle jødar i verda, ikkje som ein stat for dei som bur innanfor landegrensene. Dette kjem klarast til uttrykk i lova om tilbakevending og lova om statsborgarskap, lover som gir ein kvar jøde rett til å busette seg og få statsborgarskap i landet. Samstundes vert palestinarar som har budd i landet i generasjonar statslause. Frå Aust-Jerusalem vert palestinarar pressa ut med alle middel, mellom anna ved at dei mistar bu- og opphaldsløyve.

Staten Israel har to ulike typar statsborgarskap. I den sionistiske staten kan berre jødar få fulle nasjonale rettar. Dette syner at sionismen er ein rasistisk ideologi som fører til ein rasistisk praksis. Samstundes er det viktig å skilje mellom sionisme og den jødiske religionen. Antisionisme rettar seg mot ein rasistisk ideologi, medan antisemittisme er forfølging av jødane. Palestinakomiteen er motstandar av all undertrykking og diskriminering. Derfor er det ei viktig oppgåve for Palestinakomiteen i Noreg å kjempe mot antisemittisme. Sidan sionistane har som taktikk å møta rettmessig kritikk med skuldingar om antisemittisme, er det også viktig å sjå om skuldingane er falske.

Okkupasjon og apartheid

Gjennom seksdagarskrigen i 1967 okkuperte Israel resten av Palestina. Okkupantmakta har i dag full militær kontroll, og dei kontrollerer alle ytre grenser.  Israel har vist brutal framferd mot palestinarane i fleire krigar; i Libanon, på Gazastripa og på Vestbredden.  Gazastripa er isolert frå omverda ved ein total økonomisk blokade, der eksport og import er sterkt begrensa og det vert umogleg å byggje ein sjølstendig palestinsk økonomi. Her lever palestinarane som i eit stort, ope fengsel. På Vestbredden splittar separasjonsmuren og dei israelske koloniane med sine vegar landet i små område som ikkje heng saman. Israel har tatt kontroll over vassresursane, og i den grøderike Jordandalen blir det produsert varer for israelske landbruksverksemder. Israel flyttar i strid med folkeretten stadig fleire folk og verksemder inn i dei okkuperte områda. Palestinarar vert fengsla utan lov og dom. Israel erkjenner ikkje ansvaret sitt for å skilje millionar av palestinarar frå kvarandre på Vestbreidda, i Gazastripa og i flyktningleirane i Midtausten. Palestinarane både i Israel og i okkuperte område blir utsette for systematisk forskjellsbehandling. Staten Israel har innført eit system som er i samsvar med dei internasjonale juridiske definisjonane av brotsverket apartheid.

For palestinsk einskap

Etter at Hamas vann det demokratiske valet i dei okkuperte områda i 2006, har Vesten og Israel gjennom blokade og sanksjonar provosert fram ein intern strid mellom palestinske grupper. Palestinakomiteen ønskjer ikkje å gå inn i denne konflikten ved å ta stilling for den eine parten mot den andre. Vi støttar det palestinske folket og deira rett til å velje sine eigne leiarar, og vi tek avstand frå USA, Israel og Vesten si stempling av den demokratisk valde leiinga som terroristar. Splittinga i det palestinske folket, særskilt splittinga mellom Fatah og Hamas, tener berre okkupantmakta.

Palestinakomiteen støttar tiltak som kan styrke palestinarane sin einskap og sjølvstende. Palestinarane treng ein organisasjon som kan føre kampen for fridom i dei okkuperte områda, i Israel og i flyktningleirane elles i Midtausten. Det er viktig at PLO kan bli ein samlande organisasjon for alle palestinarane.

Fritt Palestina

Palestinakomiteen i Noreg støttar ei kvar endring i retning av fridom og sjølvstende for dei som i dag lever under okkupasjon, som vi støttar ei kvar endring i retning av like rettar for dei som i dag lever som andreklasses borgarar i staten Israel. Blokaden av Gazastripa må bli oppheva. Ei avvikling av dei ulovlege jødiske koloniane i dei okkuperte områda og retten for alle palestinske flyktningar til å vende tilbake høyrer med mellom viktige føresetnader for ei løysing. Ei langsiktig, fredeleg løysing på konflikten er først mogeleg den dagen det palestinske folket vert innrømma fulle nasjonale rettar. Alle innbyggjarane i området må garanterast like rettar uavhengig av religiøs eller etnisk gruppe. Den ekspansive, sionistiske og rasistiske ideologien som staten Israel er tufta på, må nedkjempast for at alle skal kunne leve fredeleg i lag. Det palestinske folket må sjølv avgjere korleis dei best kan realisere sine nasjonale rettar.

FN vedtok deling av Palestina og var slik med på å skape konflikten. FN har derfor eit særskilt ansvar for å bidra til ei løysing og for tryggleiken til det palestinske folket. Palestinakomiteen i Noreg vil arbeide for at det norske folket og norske styresmakter støttar det internasjonale arbeidet for eit fritt Palestina.