Organisasjonshåndboka vår

I arbeidsprogrammet vårt er boikott organisasjonens prioriterte oppgave. Det betyr at vi skal oppfordre til boikott og begrunne hvorfor vi gjør det. Vi må da vite hvordan vi organiserer arbeidet for å nå fram med budskapet vårt og hvordan vi kan få økt oppslutning om standpunktene våre. Har lokallaget et styre som drar lasset sammen eller står og faller det hele på enkeltpersoner? Har styret klare prioriteringer på hva det skal jobbe med og hvorfor? Hvordan ivaretar vi medlemmene våre – nye og eksisterende? Er vi gode på å informere og trekke dem inn i lokallagsaktivitetene? Hvordan blir vi synlige i lokalmiljøet? Er det andre organisasjoner vi kan samarbeide med?

Et styre skal ikke bare ha god kjennskap til situasjonen i Palestina, men også ha kunnskap om hvilke plikter og hvilken rolle styret har.  Å drive et lokallag kan derfor være krevende, men også inspirerende fordi vi jobber for en rettferdig sak som engasjerer mange – både nasjonalt og internasjonalt.

Denne organisasjonshandboka er ment å være et nyttig redskap for organisasjonen Palestinakomiteen. Her finner du praktiske tips og råd for aktiviteter i lokallagene, om Palestinakomiteens organisasjonsstruktur og formaliteter basert på hva vedtektene sier og hva som er etablert organisasjonspraksis. Bakerst i handboka finner du nyttige adresser og vedtekter for Palestinakomiteen, og en oversikt over vedtatte retningslinjer og viktige dokumenter.

Kampen for frihet og et fritt Palestina er viktigere enn noensinne. Da må vi vise vei. Tiden er for lengst inne for at verdenssamfunnet skal innføre sanksjoner overfor Israel for deres mange brudd på folkeretten og menneskerettighetene, for trakasseringen og fordrivelsen av det palestinske folket, og for sin apartheidpolitikk. Vi må sammen gi et tydelig signal til Israel om at vi ikke godtar dette og vil kjempe helt til palestinerne har fått sin frihet og selvstendighet. For at vi skal klare det, må vi bygge organisasjonen og dra lasset sammen!

Fritt Palestina!

Oslo, september 2015

Beste hilsener fra Arbeidsutvalget i Palestinakomiteen

Kathrine Jensen
Leder (2014-2020)