Del 1 Kampen for et fritt Palestina

banksy-westbank-wall-balloon-girl1.1. Om Palestinakomiteen i Norge

Palestinakomiteen i Norge ble stiftet i 1969 og er en uavhengig og landsomfattende solidaritetsorganisasjon som arbeider for å spre kunnskap om situasjonen i Palestina og for å påvirke den norske opinionen. Ved å ta del i den offentlige debatten ønsker vi å øke forståelsen og kunnskapen om forholdene i de okkuperte palestinske områdene og staten Israel.

Palestinakomiteen ble dannet av personer med bakgrunn i den antiimperialistiske bevegelsen som vokste fram på midten av 1960-tallet. På forsommeren i 1969 ble det nedsatt en gruppe som kalte seg «Arbeidsgruppa for fritt Palestina». Den skulle studere Midtøsten-spørsmålet og «drive støttearbeid for det palestinske folkets nasjonale frigjøringskamp». I gruppas manifest sto det blant annet: «Det palestinske folket har gått til væpnet kamp mot USA-imperialismen og dens base og allierte i Midtøsten den sionistiske staten Israel. Hele det palestinske folket står samlet i kampen som i dag har karakter av frigjøringskrig. Det palestinske folkets frigjøringskamp er en del av den kampen verdens folk i dag fører mot alle former for imperialistisk undertrykkelse.» Det ble slått fast at det selvsagt ikke var jødene, men «USA-imperialismen og dens sionistiske allierte» som det palestinske og de arabiske folkene kjempet mot. Palestinakomiteen ble dannet senere samme år og er en av de eldste solidaritetskomiteene for palestinerne i Europa.

Israel, antisemittisme og antisionisme
Palestinakomiteen har alltid lagt stor vekt på at det må skjelnes mellom religionen jødedom og den politiske ideologien sionisme. I vedtektene står det: «Personer som hevder anti-semittiske eller andre rasistiske meninger kan ikke være medlemmer av Palestinakomiteen.» Prinsipprogrammet slår også fast at «Noreg har ei svart historie når det gjeld antisemittisme. Palestinakomiteen er motstandar av all undertrykking og diskriminering. Derfor er det ei viktig oppgåve for Palestinakomiteen i Noreg å kjempe mot alle former for antisemittisme.»

Israel er en rasistisk stat som kan sammenliknes med den tidligere apartheidstaten Sør-Afrika. Palestinakomiteen har i mange år krevd at Norge skal bryte forbindelsene med staten Israel på grunn av dens undertrykking av palestinerne og okkupasjonen av palestinske områder.

Fra helseteam til solidaritetsarbeidere
I 1976 sendte Palestinakomiteen det første helseteamet til Libanon. Siden er arbeidet utvidet til å gjelde også okkuperte Palestina og andre områder hvor palestinere oppholder seg. Vi støtter et kjempende folk fordi saken deres er rettferdig. Palestina kan ikke frigjøres med medisiner, men da Palestinakomiteen sendte helseteam var det utfra et ønske om å ta del i kampen, vise vår støtte, og stå sammen med palestinerne da situasjonen var som vanskeligst. Helseteamet skulle gjøre en faglig god jobb, men det var like viktig at de fikk politisk utbytte, at de fungerte som øyenvitner og kunne fortsette å arbeide for palestinerne etter at de kom hjem igjen. Dessuten lærte vi mye om palestinernes daglige situasjon gjennom det helsearbeiderne opplevde og kunne fortelle om når de kom hjem.

I dag sender vi ikke helsearbeidere, men solidaritetsarbeidere til Palestina og Libanon (se kapittel om solidaritetsarbeidere).

Ledere av Palestinakomiteen:

 • Finn Sjue (1970-72)
 • Peder Martin Lysestøl (1972-73)
 • Per Dahl (1973-74)
 • Geir Hem (1974-76)
 • Trond Lindstad (1976-85)
 • Ragnhild Smette (1986-88)
 • Egil Fossum (1988-1990)
 • Helga Hvidsten (1990-94)
 • Venke Aarethun (1994-99)
 • Lars Haugom (1999-00)
 • Venke Aarethun (2000-04)
 • Øyvind Sagedal (2004-08)
 • Line Khateeb (2008-2012)
 • Odd Iglebæk (mars-mai 2012)
 • Annicken Lundgård (juni 2012-2014)
 • Kathrine Jensen (2014-2020)
 • Line Khateeb (2020-)

1.2. Hvilken organisasjon er Palestinakomiteen

Organisasjonens formål og funksjon er (vedtektenes § 2 b): Palestinakomiteen i Norge er en selvstendig og partipolitisk uavhengig organisasjon. Organisasjonen skal drive solidaritetsarbeid for det palestinske folkets frigjøringskamp, først og fremst ved å drive opinionsarbeid i Norge, og også ved praktisk arbeid blant og for palestinerne.

Nasjonal markering Gaza 23 juli 2014Palestinakomiteen i Norge er en kamp- og aktivistorganisasjon basert på lokallag som det viktigste grunnelementet i organisasjonen. Organisasjonen skal drive solidaritetsarbeid for det palestinske folket, først og fremst ved å drive opinionsarbeid i Norge, men også ved praktisk arbeid blant og for palestinerne.

Organisasjonen driver et omfattende arbeid som i store deler blir gjennomført av frivillig innsats basert på nøkkelpersoner som både må ha kompetanse og kapasitet/tid til å utføre disse. Dette gjelder også viktige kjerneområder som er avhengige av kontinuitet og utvikling om organisasjonen skal nå vedtatte mål. Flere av disse kjerneoppgavene er lagt til frikjøpte tillitsvalgte utfra et prinsipp om at dette ikke skal svekke den frivillige innsatsen og dugnadsarbeidet som er fundamentet i Palestinakomiteens arbeid.

Politisk og økonomisk uavhengighet
Palestinakomiteen legger vekt på at politikken bestemmes av medlemmene, og ønsker ikke å gjøre seg avhengig av bevilgende pengekilder som kan stille betingelser, selv om det medfører at økonomien ofte er dårlig. Som en følge av dette er medlemskontingenten den viktigste inntektskilden vår.

Samarbeid med organisasjoner i Norge, Norden og internasjonalt
Samarbeid på tvers både nasjonalt og internasjonalt er avgjørende for å få oppmerksomhet og oppslutning om politikken vår.

Palestinakomiteen er medlem av Fellesutvalget for Palestina og Ship to Gaza, og har et godt og nært samarbeid med store deler av den norske bevegelsen, politiske partier og ungdomsorganisasjoner på venstresida, innenfor religiøse miljø, og solidaritets- og humanitære organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna.

1.3. Boikottarbeidet

BDS-movementInternasjonalt er Palestinakomiteen tilsluttet BDS Movement (det palestinske boikott/deinvestering/sanksjoner-initiativet fra 2006), og samarbeider med nordiske og internasjonale organisasjoner til støtte for det palestinske folket.

Palestinakomiteen i Norge har i mange år hatt boikott av staten Israel som en prioritert oppgave fordi boikott er et ønske fra palestinerne selv. I et opprop fra ca. 170 organisasjoner som representerer det palestinske sivile samfunnet, ber de oss, det internasjonale sivile samfunnet, organisasjoner og folk fra hele verden om å boikotte Israel.

Boikott av staten Israel er ikke et mål i seg selv, men et effektivt og ikke-voldelige virkemiddel i kampen for å få slutt på den ulovlige okkupasjonen og for å få til en rettferdig og demokratisk løsning. Vi tar i bruk boikott fordi Israel nekter å rette seg etter FN-resolusjoner og internasjonal lov, og som går fri for internasjonale sanksjoner.

Det har snart gått 70 år etter at Staten Israel ble etablert hovedsakelig på land etnisk renset for sine palestinske eiere, utgjør palestinerne verdens største flyktninggruppe; de fleste statsløse. UNRWA har registrert 5 millioner palestinske flyktninger spredt over 58 leire i Midtøsten. På verdensbasis ligger tallet på ca. 8 millioner. Flyktningene har rett til å vende tilbake i følge folkeretten og de har rett på kompensasjon, hvilket årlig bekreftes av FN. Men Israel nekter dem begge deler. Dessuten holdes en stor mengde palestinere fengslet uten lov og dom. Og Israel får holde på mens den ene” fredsforhandlingen” avløser den andre uten at det det nærmer seg en løsning. Heller tvert imot. Fakta på bakken forteller oss at det har vokst fram et apartheidsystem og et undertrykkelsesregime som flere og flere velger å ta avstand fra.

I dag er det det en voksende BDS- bevegelse som tar til ordre for en internasjonal boikott av Israel lik boikottkampanjen mot apartheidregimet i Sør-Afrika.

Les mer på www.boikottisrael.no

Oversiktsbilde fra Jerusalem. Palestinerne blir fordrevet fra Øst-Jerusalem med rå makt.

Oversiktsbilde fra Jerusalem. Palestinerne blir fordrevet fra Øst-Jerusalem med rå makt.

1.4. Studie-  og solidaritetsturer

Palestinakomiteen i Norge har mange års erfaring med å arrangere studieturer til Palestina.

Formålet med turene er at deltakerne selv skal være vitne til den israelske okkupasjonen og blokaden, og de konsekvensene dette har for den palestinske befolkningen.

Vi retter også mye av arbeidet vårt mot fagbevegelsen, og gjennom våre studieturer har disse bidratt til å knytte forbindelser mellom forskjellige norske og palestinske fagorganisasjoner. Blant annet har vi kontakt med den tradisjonelle palestinske fagbevegelsen (PGFTU), men vi har også kontakt med andre deler av palestinsk fagbevegelse som New Union, og israelsk fagbevegelse ved Wac Ma’an.

Deltakerne tilbys forberedelser før turen og oppfølging etter hjemkomsten for dem som ønsker det, slik at flere vil kunne engasjere seg i solidaritetsarbeidet og formidle videre erfaringer og kunnskap. Vi ser dette som svært viktig siden solidaritetsarbeidet her hjemme er Palestinakomiteens hovedoppgave.

Vi arrangerer turer for allment interesserte, og arrangerer også turer innenfor spesielle interesseområder, for eksempel gruppeturer for kunstnere eller bønder hvor man møter kolleger osv.

Fra Rashedieh

Fra Rashedieh

1.5. Solidaritetsarbeidere
Fra arbeidsprogrammet 2020-2022:
3d) Sende solidaritetsarbeidere til Palestina og Libanon og tilrettelegge for at de som reiser bidrar aktivt til solidaritetsarbeidet i Norge.

Palestinakomiteen har siden 1976 sendt solidaritetsarbeidere til Midtøsten, og har i dag tre samarbeidsprosjekter – to i Libanon og ett i Palestina:

 • Palestina/Vestbredden: Palestinakomiteen samarbeider med Stop the Wall som er en paraplyorganisasjon for mange grasrotbevegelser
 • Libanon/Rashedieh: I samarbeid med Abu Jihad-senteret og Den palestinske kvinneunionen sender Palestinakomiteen solidaritetsarbeidere til den palestinske flyktningeleiren Rashedieh
 • Libanon/Fadderordningen: Palestinakomiteen samarbeider med Beit Atfal Assomoud om et solidaritetsprosjekt for palestinske barn i leirene i Libanon i form av innsamling til tiltak i leirene som barn/ungdom til gode

Solidaritetsarbeidet vårt skiller seg fra humanitær hjelp ved at vi tar standpunkt i konflikten, støtter palestinernes frigjøringskamp på deres premisser. Arbeidet er tosidig på den måten at det skal være til nytte i Palestina samtidig som solidaritetsarbeideren skal drive solidaritetsarbeid når han eller hun kommer hjem til Norge.

Den vesentlige delen av Palestinakomiteens arbeid retter seg mot norsk opinion, og legger hovedvekten på å nå folk flest og ta opp kampen med sionistisk propaganda. Vi forventer derfor at solidaritetsarbeideren ved hjemkomst tar del i Palestinaarbeidet, for eksempel ved leserinnlegg i avisene, foredrag eller ved deltakelse i Palestinakomiteens arbeid.

Solidaritetsarbeidet er ulønnet. Til gjengjeld vil solidaritetsarbeideren få en unik innsikt i palestinsk kultur og samfunnsliv, men også se skyggesiden ved på nært hold å oppleve hvordan det er å være palestiner i et okkupert land eller flyktning.

Det arbeides for å kunne sende solidaritetsarbeidere til Gazastripen.

 Overlevering av brev til G4S1.6. Viktige målgrupper for Palestinakomiteen

Palestina engasjerer mange og solidaritetsarbeidet åpner for allianser mellom ulike grupper som solidaritetsbevegelsen, kirka, ungdomsorganisasjoner, politiske partier.

Grupper vi kan henvende oss til, søke samarbeid med elles kan være: Fagbevegelsen/fagforeninger, bønder, ungdom, politiske partier, kulturarbeidere, fiskere, vitenskapsfolk, kristne og muslimske miljø.

 1.7. Vennskapsbyer
En del byer i Norge har vennskapsbyer i Palestina: Trondheim – Ramallah, Lærdal – Jeriko, Stavanger- Nablus, Hamar – Khan Younis, Tromsø – Gaza, Sarpsborg- Betlehem.

Kommunestyret fatter vedtak om vennskapsby. For å få et slikt vedtak, vil det være en fordel å kjenne medlemmer av kommunestyret som kan fremme saken. Etter et vedtak tilbyr ordfører/kommunen en vennskapsbyavtale med den palestinske byen. Ta gjerne kontakt med en norsk vennskapsbykommune for å få kopi av inngåtte avtaler.