Del 2 Organisasjonen Palestinakomiteen

Denne delen handler om oppbygginga av Palestinakomiteen, om ansvars- og arbeidsområdene for de ulike organene, hvilke kommunikasjonskilder vi har tilgang på i organisasjonen og hvordan vi kan bruke disse.

2.1. Medlemmene
Medlemmene er ryggraden i organisasjonen – både politisk og økonomisk. Et høyt medlemstall gir politisk tyngde og økonomisk handlefrihet. Palestinakomiteen trenger både medlemmer som er aktive i lokallag og medlemmer som støtter opp om virksomheten gjennom å betale kontingenten. Medlemmene er vår viktigste kanal for å nå ut med informasjon og argumentasjon til folk i hele landet.

Alle medlemmer, nye innmeldinger, utmeldinger, adresseendringer o.l. skal registreres i det sentrale medlemsregisteret. Nye medlemmer mottar en velkomstpakke med velkomstbrev, studieheftet, de siste medlemsbladene og noen enkle profileringsartikler.

Medlemsansvarlig
Det er helt avgjørende at lokallagene har tilgang til og oversikt over egne medlemmer. Dette er mulig ved å være oppkoblet til det sentrale medlemsregisteret. Fra dette systemet, kan lokallagene ta ut oppdaterte medlemslister hver gang de skal ha utsendinger, ringerunder eller andre aktiviteter hvor de trenger lister. Mer informasjon om medlemsregisteret kan fås fra medlemsansvarlig på e-post: medlem@palestinakomiteen.no

Lokallaget bør ha en egen medlemsansvarlig med tilgang til sentralt medlemsregister. Denne er ansvarlig for oppdaterte medlemslister, for å registrere inn- og utmeldinger av medlemmer, registrere kontingent, og oppdatere kontaktinformasjon på det enkelte medlem.

Fra det sentrale medlemsregisteret, kan lokallagene sende ut nyhetsbrev, ta ut etiketter, vedlikeholde egne medlemmer og ha oversikt over medlemstallet til enhver tid.

2.2. Lokallagene

Palestinakomiteen er en landsomfattende organisasjon, og pr. september 2020 har vi 23 lokallag over hele landet.

Lokallag opprettes der er grunnlag for det og er definert ut fra et geografisk område. Et lokallag må bestå av minst 3 medlemmer. Lokallag kan også etableres som ungdomslag (øvre aldergrense 26 år) eller som studentlag med tilknytning til et lærested. Et geografisk sted kan følgelig både ha et lokallag basert på geografisk tilknytning, et ungdomslag og et studentlag.

Det høyeste organet i organisasjonen er landsmøte som behandler prinsipielle saker som gjelder organisasjonens funksjon og arbeidsform. Landsmøtet blir holdt annethvert år.

2.3. Landsmøtet

Fra Landsmøtet 2012

Fra Landsmøtet 2012

Alle godkjente lokallag har rett til å sende delegater til landsmøtet. Delegatene skal velges på årsmøtet til lokallaget. Delegater får dekket reiseutgiftene til landsmøtet, men lokallaget betaler en deltakeravgift per delegat som fastsettes av landsstyret. Tallet på delegater per lokallag blir avgjort ut fra en fordelingsnøkkel som Landsstyret vedtar, og som blir beregnet ut på grunnlag av medlemstallet per 30. september året før landsmøtet.

Landsmøtet er åpent for alle medlemmer som har betalt kontingent, men det er bare delegatene som har tale-, forslags- og stemmerett på landsmøtet.

Landsmøtet velger leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder. Politisk nestleder vil sammen med leder ha fokus på organisasjonens politiske arbeid, utad og innad. Organisatorisk nestleder vil ha hovedansvaret for å utvikle organisasjonen videre inklusiv samarbeid på tvers mellom lokallagene og mellom lokallagene og utvalgene. Organisatorisk nestleder skal ha ansvar for sekretariatet.

Landsstyret
Landsstyret velges av landsmøtet. Landsstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landsmøtene, og skal lede og samordne Palestinakomiteens arbeid i landsmøteperioden og sørge for at vedtakene gjort på landsmøtet blir gjennomført. Landsstyret består av distriktsrepresentanter og sentralstyret.

Sentralstyret
Sentralstyret velges av landsmøtet og leder organisasjonen mellom landsstyremøtene. Sentralstyret består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder, økonomiansvarlig, 7 medlemmer og 3 vara representanter valgt i prioritert rekkefølge. 1. vara møter fast uten stemmerett.

Arbeidsutvalget
Sentralstyret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og 1 – 2 sentralstyre medlemmer. Arbeidsutvalget får sine oppgaver delegert fra sentralstyret, leder driften mellom sentralstyremøtene og rapporterer til sentralstyret. Arbeidsutvalget kan delegere oppgaver videre til sekretariatet.

Sekretariatet
Organisasjonssekretær er sekretær for arbeidsutvalget, sentralstyret og landsstyret. Sekretariatets ansatte utfører administrative og merkantile oppgaver, organisasjonssekretæren kan delegeres selvstendige oppgaver fra arbeidsutvalget . Sentralstyret ved organisatorisk nestleder ivaretar arbeidsgiverfunksjonen.

2.7. Faste utvalg
Landsstyret kan nedsette faste utvalg og adhockomiteer. Medlemmer av slike utvalg godkjennes av landsstyret etter innstilling fra AU samt får sitt mandat fra og er ansvarlig overfor landsstyret. Utvalget har rådgivende myndighet som følger vedtatte retningslinjer. Palestinakomiteen har fire faste utvalg.

a)BDS-utvalget
BDS-utvalget arbeider for økonomisk, faglig, akademisk og kulturell boikott av staten Israel. Hovedoppgaven er å legge til rette for at organisasjonen skal kunne drive konkrete, effektive og resultatorienterte boikottkampanjer mot norske og internasjonale selskap som bidrar til den israelske okkupasjonen. Dette innebærer å samle og systematisere bakgrunnsmateriale og informasjonsmateriell, skolere organisasjonen i argumentasjon og koordinere aktivitetene. Dette arbeidet går også ut på å videreføre de initiativ som kommer fra det palestinske samfunnet gjennom BDS-kampanjen.
Kontaktinformasjon:
Mali Rossland, leder av BDS-utvalget: boikott@palestinakomiteen.no
Nettside: www.boikottisrael.no

Bryt-med-Histadrut-300x199b)Faglig Utvalg
Palestinakomiteens Faglige Utvalg ønsker å bidra til at alle typer solidaritet og støttearbeid til støtte for det palestinske folket vinkla inn mot fagbevegelsen. Enkeltpersoner eller grupper som ønsker å delta på faglige studieturer blir oppfordret om å ta kontakt med Faglig Utvalg for å diskutere program og praktisk opplegg.
Kontaktinformasjon: 
Petter Thoresen, leder av faglig utvalg: fagligutvalg@palestinakomiteen.no
Nettside: http://palestinakomiteen.no/faglig-arbeid/

c)Kunst- og kulturutvalget
Kunst- og kulturutvalget jobber for et tettere samarbeid mellom norske og palestinske kunstnere. Gruppa skal også være en pådriver for å fokusere på og trekke med seg flere i aktivitet med fokus på Palestinas situasjon.
Kontaktinformasjon: 
Marius Kolbenstvedt, kontaktperson for Kunst- og Kulturutvalget: mkolbenstvedt@hotmail.com

d) Solidaritetsutvalget
Solidaritetsutvalgets arbeidsområde er Palestinakomiteens solidaritetsarbeid i Midtøsten, som omfatter solidaritetsarbeid i Libanon og Palestina, faddeordningen i Libanon samt studieturer til Midtøsten.
Kontaktinformasjon:
Morten Sortodden, leder av Solidaritetsutvalget:  morten@palestinakomiteen.no

e) AKULBI

Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel – AKULBI – har ansvar for å lede og utvikle Palestinakomiteens arbeid med akademisk og kulturell boikott av staten Israel. AKULBI arbeider sjølstendig innenfor dette området i samråd med landsstyret og sentralstyret i Palestinakomiteen.

Kontakt: leder@akulbi.net

2.8. Kommunikasjonen i organisasjonen
For å være en slagkraftig organisasjon, må kommunikasjonen være effektivt, og våre viktigste kommunikasjonskanaler i Palestinakomiteen beskrives her.

Medlemsbladet Fritt Palestina
11908208_10153468879036265_50603848_nDet er viktig for organisasjonen at alle medlemmer skal være godt oppdatert på Palestina-saken og klare til å argumentere overfor venner, familie og naboer. Alle medlemmer mottar medlemsbladet to ganger i året.

Redaksjonen får stadig inn stoff som de innarbeider i bladet. Noen ganger bestiller de stoff fra bestemte bidragsytere og noen ganger kommer det uoppfordret. Redaksjonen tar derfor gjerne mot bidrag fra medlemmer og lokallag.

Send stoff til medlemsblad@palestinakomiteen.no

Nyhetsbrev

Palestinakomiteen sentralt sender ut nyhetsbrev til alle medlemmene flere ganger i året. 

Lokallag står for en svært verdifull kontakt ut til medlemmene. Flere lokallag sender jevnlig ut nyhetsbrev til sine medlemmer. Gjennom disse utsendingene får medlemmene tilbud om aktiviteter og direkte kontakt, og får vite mer om hva organisasjonen arbeider med lokalt. Lokal aktivitet er viktig for å gi medlemmene følelsen av at de kan bidra, og kanskje får noen lyst å bli aktive selv? Alle lokallag oppfordres til å sende medlems/nyhetsmail. Husk blindkopi!

Studieheftet For et fritt Palestina
Palestinakomiteen har utarbeidet et eget studiehefte om Palestina. I det dagspolitiske arbeidet kan ofte de langsiktige linjene komme i bakgrunnen. Palestinakomiteen har utarbeidet et eget studiehefte som gir ei grundig innføring i komiteens politiske grunnlag for sitt arbeid. Heftet kan brukes til skolering av tillitsvalgte og som studiemateriale i lagene. Det finnes studiespørsmål bak i heftet til dette formålet.

Alle nye lokallag får tilsendt fem studiehefte til styret. Utover dette kan lokallagene bestille flere eksemplarer á kr 50 ved å sende e-post til sekretariat@palestinakomiteen.no

E- postkonto. E-postlister. 

E-postkonto for lokallaget

Palestinakomiteen har domenet @palstinakomiteen.no Flere lokallag har valgt å opprette egen e-postadresse til lokallaget med dette domenet. En slik konto kan bestilles hos sekretariat@palestinakomiteen.no

E-postlister

Sekretariatet sender jevnlig ut organisasjonsnytt eller viktige beskjeder på e-post til lokallagene og landsstyret. Disse e-postlistene som driftes og styres av Palestinakomiteen sentralt, er:

  • lokallag@palestinakomiteen.no inkluderer lokallagsledere, medlemsansvarlig, Palestinakomiteens leder og organisasjonssekretær.
  • landsstyret@palestinakomiteen.no inkluderer landsstyret med vararepresentanter og sentralstyret (sistnevnte er en del av landsstyret).

Palestinakomiteen på nett og sosiale medier

Palestinakomiteens nettside er en viktig kanal for informasjon. Her kan både medlemmer, tillitsvalgte, sympatisører, elever, studenter, medier og andre lese om hva Palestinakomiteen står for, hvordan vi jobber og hva vi mener. Noen lokallag har egne hjemmesider som er tilknyttet den landsomfattende siden, med mulighet til å legge ut eget stoff.

Palestinakomiteen har også en egen Facebookside, Instagram- og Twitterkonto.

Alle lokallag bør opprette egen Facebook-side for å komme i kontakt med sine medlemmer, nye medlemmer og fortelle og formidle om aktiviteter og planer. Se også veileder for opprettelse av FB-side (Del 6 Viktige dokumenter og retningslinjer).