Krav til utenriksministeren – forsvar folkeretten!

På vegne av Forsvar folkeretten: Kjell M. Brygfjeld
Initiativtaker Forsvar folkeretten og advokat

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har flere ganger uttrykt bekymring over at handlingsrommet for det palestinske sivilsamfunnet blir stadig mer begrenset. Likevel er det grunn til å kreve at Norge viser større vilje og evne til å håndheve folkeretten og FN-resolusjoner. Utenriksministeren sier at det viktigste framover er å bidra til at det palestinske sivilsamfunnet får fortsette arbeidet sitt[1]. Samtidig blir palestinerne kontinuerlig fratatt jord til fordel for de israelske folkerettsstridige bosettingene, de er uten bevegelsesfrihet og selvbestemmelse, de blir utsatt for kollektiv straff, utenomrettslige drap, tortur og vilkårlig fengsling uten lov og dom.

Norges vilje og evne til å håndheve folkeretten

Vi som har signert dette oppropet, tar opp forhold som utgjør alvorlige brudd på folkeretten, humanitærretten og menneskerettighetene. Det palestinske sivilsamfunnet er i henhold til internasjonale konvensjoner og menneskerettighetserklæringer beskyttet av grunnleggende rettigheter til fri bevegelse, organisasjons-, forsamlings- og ytringsfrihet, og kunne arbeide for at menneskerettighetene blir ivaretatt. Norge er i henhold til internasjonale konvensjoner forpliktet til å ansvarliggjøre brudd på disse rettighetene[2].

Vi ber den norske regjeringen respektere internasjonal rett ved å sette handling bak ord ved å:

  • Kreve at Israel umiddelbart fjerner terrorstemplingen av seks palestinske menneskerettighetsorganisasjoner og slutter å true, trakassere og kriminalisere palestinske organisasjoner.
  • Ta initiativ til at det blir iverksatt konkrete tiltak for å stoppe Israels tvangsflytting av om lag 1.200 palestinere og riving av et ti-talls landsbyer i Masafer Yatta, noe som vil være den største tvangsflyttingen på over 50 år.
  • Som medlem av FNs sikkerhetsråd, må Norge kreve at Sikkerhetsrådets resolusjon 2334 av 2016 følges opp med målrettede tiltak. Resolusjonen bekrefter at de israelske bosettingene utgjør et åpenbart brudd på folkeretten, og krever at Israel umiddelbart og fullstendig avslutter all bosettingsaktivitet[3]. Regjeringens beslutning om å merke varer fra de israelske bosettingene er et steg i riktig retning, og må følges opp med et lovforbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettighetene i okkuperte områder.

Israels terrorlisting av seks anerkjente palestinske rettighetsorganisasjoner

Det israelske forsvarsdepartementet erklærte19. oktober 2021 seks fremtredende palestinske menneskerettsorganisasjoner for å være terrororganisasjoner. De berørte organisasjonene, Addameer, Al-Haq, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development og Union of Palestinian Women Committees, er alle internasjonalt anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner som mottar betydelige bistandsmidler fra europeiske land, også Norge. Disse seks organisasjonene forsvarer rettighetene til fengslede barn, rettighetene til palestinere som blir fordrevet, og dokumenterer krigsforbrytelser overfor internasjonale domstoler. Flere har rådgivende status overfor FNs organer og har mottatt internasjonale priser for sitt menneskerettsarbeid. Angrepet på de seks organisasjonene blir sett på som en betydelig opptrapping av angrepene på dem som kritiserer Israels okkupasjons- og undertrykkelsespolitikk.

Siden 19. oktober har Utenriksministeren flere ganger uttalt: Vi er svært bekymret over den israelske beslutningen om å terrorliste seks palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner. Det hviler på israelske myndigheter å dokumentere anklagene. Om det ikke fremkommer tilstrekkelig dokumentasjon som underbygger anklagene, vil vi be om at beslutningen blir omgjort. Vi har også tett og fortløpende kontakt med FN og andre givere.

#StandWithThe6 

Det har nå gått åtte måneder uten at israelske myndigheter har framskaffet bevis. Terrorlistingen har allerede fått store konsekvenser for arbeidet til organisasjonene. Dette fører til et svekket sivilsamfunn, og det blir vanskeligere å opprettholde bistand til Palestina. Israels opptreden er i strid med FN-resolusjon A/Res/74/146 som pålegger alle land å beskytte menneskerettighetsforkjempere – et vedtak som Norge har spilt en avgjørende rolle i å arbeide fram.

I rapport av 7. juni viser FNs uavhengige internasjonale undersøkelseskommisjon for det okkuperte palestinske territoriet til uttalelsen fra FNs høykommissær for menneskerettigheter at terrorstemplingen var basert på vage og udokumenterte grunner[4]. Vi forventer at Norge tar konsekvensene av Israels manglende vilje til å legge fram holdbare bevis, og ber Israel umiddelbart omgjøre terrorstemplingen.

Masafer Yatta – den største tvangsflyttingen på over 50 år

Israels høyesterett avgjorde 4. mai 2022 at det israelske militæret skal få bygge skytebane i deler av Masafer Yatta på den sørlige delen av Vestbredden. Med dette har israelske myndigheter godkjent den største tvangsflyttingen på over 50 år: Om lag 1.200 palestinere, derav 500 barn, skal tvangsflyttes og et ti-talls landsbyer rives.

På møte i FNs sikkerhetsråd 22. mars uttrykte Norge bekymring for Israels planer om å rive de palestinske landsbyene i Masafer Yatta for å etablere et militært treningsområde, og oppfordret Israel til å droppe planene[5].

FN advarer om at tvangsflyttingen vil være et alvorlig brudd på folkeretten. Vi ber regjeringen om å ta initiativ til at det blir iverksatt konkrete tiltak for å stoppe Israels tvangsflytting.

Etter snart seks år er FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2334 fortsatt ikke implementert

Israel kontrollerer i dag hele området mellom Middelhavet og Jordanelven, og 700.000 israelske borgere bor i de folkerettsstridige bosettingene på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. De beslaglegger 42 prosent av Vestbredden og beveger seg fritt i de okkuperte områdene. Fem millioner palestinere lever under israelsk militær okkupasjon. Israelsk sivil lov gjelder for bosetterne, mens israelsk militær lov gjelder for palestinerne. Flere rapporter har i det siste året dokumentert at Israels systematiske og omfattende menneskerettighetsbrudd innebærer apartheid[6].

Den 24. oktober 2021 la israelske myndigheter ut på anbud byggingen av mer enn 1.300 bosettingsenheter på okkupert palestinsk territorium, inkludert i Givat Hamatos i Øst-Jerusalem. Utenriksministeren uttalte da: Jeg er dypt bekymret for planer om ytterligere utvidelser av de israelske bosettingene på Vestbredden. Jeg oppfordrer israelske myndigheter til å reversere denne beslutningen og stanse bosettingsaktivitetene på okkupert område.

12.mai i år ble det kjent at israelske myndigheter har framskyndet bygging av mer enn 4.400 nye boliger til israelske bosettere på Vestbredden.

Som medlem av FNs sikkerhetsråd, må Norge kreve at Sikkerhetsrådets resolusjon 2334 følges opp med målrettede tiltak. Regjeringens beslutning om å merke varer fra de israelske bosettingene er et steg i riktig retning, og må følges opp med et lovforbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettighetene i okkuperte områder.

Ukentlige rapporter fra Palestinan Centre for Human Rights (PCHR)

Hver uke rapporterer PCHR om drap, angrep og kollektiv avstraffelse av palestinere på okkupert jord. Hittil i år, per 1. juni[7] har israelske okkupasjonsstyrker (IOF):

  • drept 53 palestinere, derav 42 sivile. 12 av dem var barn, fem var kvinner (en var journalist) og tre av dem ble myrdet. I disse angrepene ble 841 såret, inkludert 84 barn, fire kvinner, og 19 journalister – alle på Vestbredden med unntatt av ni som var fiskere på Gazastripen.
  • gjort 76 familier husløse: Etter at IOF rev 73 hus og 16 boligtelt mistet 441 personer, inkludert 89 kvinner og 208 barn, sine hjem. IOF rev også 47 andre sivile strukturer, jevnet ut 246 000 kvm land og leverte 96 meldinger om riving, konstruksjonsstans og evakuering.
  • etablert 1.709 midlertidige militære sjekkpunkter og arresterte 101 palestinere ved disse sjekkpunktene.
  • gjennomført 3.577 inngrep på Vestbredden, inkludert det okkuperte Øst-Jerusalem, hvor 2.495 palestinere ble arrestert, derav 249 barn og 17 kvinner. IOF gjennomførte også 16 begrensede inngrep og arresterte 52 palestinere på den østlige Gazastripen.

Så langt i år har israelske bosettere utført 140 angrep på palestinere og deres eiendommer på Vestbredden. Per 18. mai sitter160 palestinske barn i administrativ forvaring i israelske fengsler.[8] Siden år 2000 har mer enn 12.000 palestinske barn blitt fengslet.

Vi ber om et møte med utenriksministeren for å høre hvordan regjeringen vil følge opp våre krav.

Tilsluttet:
Attac Norge, AUF, BDS Norge, Biskopen i Oslo Kari Veiteberg, Changemaker, EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Fagforbundet TeoLOgene, Fagforbundet Ung, Fellesforbundet avd 747 Unionen Fagforening, Fellesforbundet Ung, Fellesorganisasjonen, Fellesutvalget for Palestina, Handel og Kontor i Norge, ICJ-Norge, ICJ-Studentnettverk UiO, Industri Energi, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, KFUK-KFUM Global, Kvekersamfunnet i Norge, Latin-Amerikagruppene i Norge, LO i Bergen og omland, LO i Oslo, LO i Trondheim, Miljøpartiet De Grønne, Nablusforeningen, Norges kristelige studentforbund, Norsk Folkehjelp, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Oslo Senterparti, Palestinakomiteen i Norge, Palestinske barn i israelske fengsler, Press – Redd Barna Ungdom, Rettspolitisk forening, Rød Ungdom, Rødt, Sabeel Kairos Norge, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, Senterungdommen, Ship to Gaza Norway, Skolenes Landsforbund, Sosialistisk Ungdom, Sosialistisk Venstreparti, Unge Sentrum, Unge Venstre, Vennskap Jeriko-Lærdal, Vennskap Tromsø-Gaza, Vennskapsforeningen Nes-Jayyous, Vennskapsforeningen Sarpsborg Betlehem


[1] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svar_tid/id2915883/

[2] FNs Generalforsamling vedtok 18.12.2019 resolusjonen A/Res/74/146           

[3] https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf

[4] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/commission-inquiry-occupied-palestinian-territory-including-east-jerusalem

[5] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/2022_uke12/id2906713/

[6] https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc4987-report-special-rapporteur-situation-human-rights-palestinian

[7] https://pchrgaza.org/en/israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-weekly-update-26-may-01-june-2022/

[8] https://www.addameer.org/statistics

Publisert: 28. juni 2022