Uttalelse fra landsmøtet: Fengsling av barn og ungdom bryter med FNs barnekonvensjon

Uttalelse fra Palestinakomiteen i Norges 32. ordinære landsmøte 16.-18.mars 2018

Fengsling av barn og ungdom bryter med FNs barnekonvensjon

31 januar i år fylte Ahed Tamimi 17 år bak murene i israelsk militærfengsel.
19 desember 2017 ble den da 16 år gamle jenta arrestert etter å ha ytt motstand mot okkupasjonssoldater ved familiens bolig i Nabi Saleh.

Ahed Tamimi er bare ett av de 356 palestinske barna og ungdommene som per februar 2018 sitter fengslet i israelske militærfengsel. Hun har blitt et symbol på den palestinske frigjøringskampen og et tydelig eksempel på Israels systematiske brudd på FNs barnekonvensjon, et dokument de underskrev i 1990.

Fengslingen av palestinske barn og ungdom helt ned i 12-årsalderen viser hvor langt Israel er villig til å gå for å opprettholde okkupasjonen og for å knekke hvert minste tegn på motstand og håp hos den oppvoksende palestinske befolkningen.

Som en følge av Israels innføring av militærlov på de okkuperte områdene i 1967 blir tiltale mot palestinske barn og unge behandlet i militær domstol der de ifølge Military Court Watch kan bli holdt i varetekt i opptil 130 dager.

Under varetekt og soning på den israelske siden av grensen blir palestinske barn i stor grad isolert fra sine primære omsorgsgivere. Dette er et brudd på barnekonvensjonens artikkel 37c. I tillegg til isolasjon fra sine primære omsorgsgivere oppfyller ikke Israel den omsorgsplikten de er pålagt etter barnekonvensjonens artikkel 3. Traumatiske opplevelser som fengsling og isolasjon kan føre til psykiske og fysiske senskader, og være til hinder for normal sosial utvikling. Det er for Palestinakomiteen i Norge åpenbart at Israel bruker fengsling av barn som ledd i en taktisk i kamp mot den palestinske frigjøringen.

Israel frarøver dessuten palestinske barn og ungdom retten til utdannelse, et brudd på barnekonvensjonens artikkel 28. Utdannelse er et av de viktigste grunnlagene for både individets og samfunnets utvikling, og ved å frarøve barn og ungdom sin rett til utdannelse tar Israel fra dem muligheten til å delta i samfunnsutviklingen og kampen mot okkupasjonen.

Palestinakomiteen i Norge krever at den norske regjeringen legger press på Israel om å følge FNs barnekonvensjon og å løslate alle barn i israelske militærfengsel.

Publisert: 17. april 2018