Ny israelsk lov kriminaliserer norske kommunestyrer og isolerer palestinerne

Uttalelse fra Palestinakomiteens landsstyremøte 17-18. mars 2017:

Palestinakomiteens landsstyre fordømmer Israels angrep på demokratiske verdier som ytrings- og organisasjonsfrihet.

Mandag 6. mars vedtok Knesset en lov som gjør det forbudt å tillate innreise til Israel, og dermed Palestina, for mennesker som støtter BDS (boikott, deinvesteringer og sanksjoner) av Israel. Loven rammer også de som tar til orde for boikott av de folkerettsstridige bosettingene på okkupert palestinsk land. Israel kriminaliserer derved kritikk av brudd på internasjonal lov.

Boikott og oppfordring til boikott er legitime politiske ytringer som er beskyttet i ethvert demokrati. EU har senest høsten 2016 slått fast at retten til å oppfordre til boikott er beskyttet av ytringsfriheten.

Israels behov for å kneble kritiske politiske ytringer øker i takt med deres sviktende omdømme som demokrati og rettsstat. Kritikere av Israels politikk overfor palestinerne stemples som antisemitter. Forsøkene på å kriminalisere og de-legitimere solidaritetsbevegelsen er tydelige tegn på frykt for den økende støtten til BDS-bevegelsen.

Konsekvensen for de som støtter BDS, er at de kriminaliseres og hindres i å være solidariske med det palestinske folk. Norske kommunestyrer som vedtar boikott rammes på samme måte.

For palestinerne betyr loven at de isoleres. Det er meget alvorlig at ofrene for okkupasjonen fratas muligheten til å fortelle omverden om uretten og lovbruddene de lever med daglig.

I den israelske historiefortellingen er avhumaniseringen av palestinerne et sentralt tema. Israelsk politikk bygger på undertrykkelse av palestinernes rettigheter. Dette blir grunnlaget for deres fortsatte utvidelse av bosetninger og fordrivelse av palestinerne.

  • Palestinakomiteen oppfordrer kommunestyrer til å svare på Israels kriminaliseringstiltak med å vedta at kommunene ikke kjøper varer som er produsert i strid med folkeretten.
  • Staten må trekke Oljefondets investeringer i illegal israelsk kolonisering ut, både de direkte og de indirekte.
  • Utenriksdepartementet må protestere mot at Israel gjennom lovvedtaket rammer ytringsfriheten til norske kommunepolitikere spesielt og til norske borgere generelt.
  • Utenriksdepartementet må protestere mot den nye loven som isolerer palestinerne fra det internasjonale samfunnet.

Publisert: 21. mars 2017