Uttalelse om Palestina

Vedtatt på LO-kongressen, 7. mai 2013

LO mener at både israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet. Israel må bære ansvaret for at dette ikke er tilfelle. Kjernen i konflikten er Israels ulovlige okkupasjon av Palestina som påfører dem palestinske befolkningen store lidelser.

I nabolandene lever ca. tre millioner palestinere fremdeles som flyktninger. Palestinere behandles som annenrangs borgere både i landflyktighet, i Israel og i Palestina. De fratas land, eiendom og naturressurser og blir utsatt for systematisk trakassering, grove innskrenkninger i bevegelsesfriheten, hyppig bruk av vilkårlig fengsling og mangel på rettferdig rettergang.

LO krever at Israel avslutter sin ulovlige okkupasjon av Palestina og respekterer FN-resolusjonene som omfatter palestinernes rettigheter. Flyktningeproblemet må løses i tråd med FNs resolusjon 194.

Israels vedvarende blokade av Gaza, med strenge import- og eksportrestriksjoner, har medført store lidelser for befolkningen og umuliggjort økonomisk utvikling. LO krever at blokaden av Gaza oppheves.

Okkupasjonsøkonomien er blitt en integrert del av Israels økonomi. Israel må skille egen økonomi fra okkupasjonsøkonomien. I motsatt fall kan ikke Israel delta i OECD. Import av varer fra de israelske bosettingene og industrisonene på Vestbredden må forbys. Norske myndigheter bør ta et initiativ til internasjonal boikott av slike varer. LO oppfordrer dessuten norske forbrukere til å handle palestinske varer slik at dette kan bidra til økonomisk utvikling i Palestina.

Norske myndigheter må sikre at statens pensjonsfond og norske selskaper ikke bidrar til okkupasjonen gjennom handel med og investeringer i selskaper som har aktiviteter på okkuperte områder.

Israel er tildelt vertskapet for Det europeiske ungdomsmesterskapet i fotball (U21-EM) sommeren 2013. LO mener det er viktig at EM-kamper ikke avvikles på arenaer som ligger på palestinskeid land. LO ber det europeiske fotballforbundet (UEFA) og det norske fotballforbundet (NFF) om å bruke mesterskapet til å sette søkelys på palestinernes situasjon og bruddene på menneskerettighetene i de okkuperte områdene. Norge og norske organisasjoner bør sammen arbeide for at forholdene bedres slik at palestinsk ungdom uhindret kan utøve, kvalifisere seg og delta i sport på internasjonalt nivå. I den forbindelse er det for eksempel viktig å støtte opp om deltakelse av palestinske fotballag i Norway Cup.

Etter at Palestina fikk innvilget observatørstatus i FNs generalforsamling har byggingen av nye ulovlige bosettinger på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, økt. Bosettervold mot palestinere og deres eiendommer har eskalert. LO krever at disse angrepene blir etterforsket og straffet. LO krever også at snik-annekteringen av Vestbredden opphører og at Israel umiddelbart starter en tilbaketrekning av de ulovlige bosetterne i henhold til Genève konvensjonen som forbyr forflytning av sivilbefolkningen til okkuperte områder.

Israels rivning av palestinske bygninger øker. Bakgrunnen for dette er at palestinerne nesten aldri innvilges byggetillatelse i Øst-Jerusalem og de delene av Vestbredden som er under israelsk administrasjon (60 %). Mange bygger derfor uten tillatelse og FN anslår at nesten halvparten av de palestinske bygningene i disse områdene står i fare for å rives. Norske myndigheter må kreve en slutt på rivningen og den grove diskrimineringen av palestinerne.

Israelernes hyppige bruk av administrativ forvaring, varetektsfengsling uten lov og dom, er ikke i henhold til internasjonal rett. I det siste har flere palestinere markert sin avsky mot denne praksisen ved å delta i dramatiske sultestreiker. LO fordømmer bruken av administrativ forvaring og krever at Israel umiddelbart løslater palestinere som ikke er tiltalt og stilt for retten i full overensstemmelse med internasjonal standard for rettferdig rettergang.

 

Separasjonsmuren, bosettingene og tilhørende infrastruktur gjør store inngrep i palestinsk land. Den pågående oppsplittingen av Vestbredden undergraver palestinernes rett til selvbestemmelse og hindrer mulighetene for en tostatsløsning. Muren må rives. Norsk myndigheter må føre en aktiv politikk, ikke minst overfor USA og EU, for å presse Israel til å etterleve anbefalingene fra Den internasjonale domstolen i Haag vedrørende muren og for å ende okkupasjonen. Norge må gå i bresjen for at Palestina anerkjennes som fullverdig medlem av FN og gis status som en selvstendig stat innenfor grensene av 1967.

Israelernes hyppige bruk av administrativ forvaring, varetektsfengsling uten lov og dom, er ikke i henhold til internasjonal rett. I det siste har flere palestinere markert sin avsky mot denne praksisen ved å delta i dramatiske sultestreiker. LO fordømmer bruken av administrativ forvaring og krever at Israel umiddelbart løslater palestinere som ikke er tiltalt og stilt for retten i full overensstemmelse med internasjonal standard for rettferdig rettergang.

Separasjonsmuren, bosettingene og tilhørende infrastruktur gjør store inngrep i palestinsk land. Den pågående oppsplittingen av Vestbredden undergraver palestinernes rett til selvbestemmelse