Del 6 Arbeid og aktiviteter i lokallagene

Denne delen gir råd og tips om hvordan lokallaget kan drive utadrettet virksomhet med eksempler på aktivisme og hvordan skape et godt sosialt miljø.

6.1. Planer og ansvar

For å få gjennomført lokallagets handlingsplan og eventuelle kampanjer som initieres sentralt fra, er det en fordel å fordele ansvar for ulike prosjekt på styremedlemmene. Det kan også være lurt å knytte til seg flere ressurspersoner. Engasjerte medlemmer som får mulighet til å jobbe tett med styret, vil kanskje påta seg styreverv senere. Styrets leder må likevel ta ansvar for at det blir framdrift i prosjektene. De som har tatt på seg oppgaver, må følges opp. Rapporteringsrunder på styremøtene er en måte å gjøre dette på.

Frivillig arbeid blir drevet av engasjement og på dugnad. Lederen har et særskilt ansvar for å sørge for at noen ikke drukner i oppgaver og at ressurspersoner får gjøre ting de har lyst til og er gode på. Det er også viktig å ha respekt for ulike arbeidsmåter. Folk er forskjellige, og det er resultatet som teller.

Det kan være vanskelig for årsmøtet å forutse politiske hendelse ett år fram i tid. Ha rom for å handle spontant hvis en ny politisk situasjon oppstår, om nødvendig må styret foreta omprioriteringer.

6.2. Aktivisme

Palestinakomiteen som organisasjon og solidaritetsbevegelse ønsker å påvirke opinionen og spre kunnskap om situasjonen i Palestina. Utadrettet aktivitet er også et tilbud til våre medlemmer og særlig viktig i perioder der Palestina-saken ikke står øverst på den nasjonale agendaen.

Tips til utadrettet aktivitet:

 • Medieutspill
 • Demonstrasjoner/markeringer
 • Stand
 • Møter
 • Informasjonskampanjer
 • Åpne studieringer
 • Kulturarrangementer

Verving av medlemmer bør være et mål ved alle arrangementer.

Palestinakomiteen har utviklet materiell og profileringsartikler til bruk for lokallagene. Kontakt sekretariatet på post@palestinakomiteen.no vedrørende dette.

Aksjoner og demonstrasjoner 

Demonstrasjoner er gjerne et større arrangement knyttet til spesielle merkedager eller oppståtte hendelser i Palestina og diaspora. Hendelser kan oppstå på kort varsel og det kan derfor være fornuftig at lokallaget har en mobiliseringssplan for slike situasjoner (se kapittel 7.6, Håndtering av ekstraordinære hendelser).

Noen tips når lokallaget skal arrangere en demonstrasjon eller annen type markering:

 • Søk om tillatelse dersom det er nødvendig. Kommunen eller politiet er instanser som gir slike tillatelser alt etter hvor markeringen skal være.
 • Mobiliser medlemmer, sympatisører og lokale foreninger som støtter palestinernes sak. Dette kan for eksempel være lokallag av Norsk Folkehjelp, Amnesty, fagbevegelsen, Fredslaget, Kirkens Nødhjelp, ledsagergruppene, Kvekerne, Rødt, SV, Rød Ungdom, AUF eller Sosialistisk Ungdom. Og ikke minst: Palestinere som måtte bo på stedet, en palestinsk forening.
 • Annonser for arrangementet i lokale media, legg det ut på Palestinakomiteens nettside og sosiale medier og send tekstmelding til alle dere kjenner.
 • Plakater, paroler, palestinsk flagg, etc.

Både for aksjoner og demonstrasjoner er det bare fantasien som setter grenser. Vil lokallaget for eksempel løfte boikottarbeidet, er det mye man kan gjøre for å rette søkelyset mot både produkter og bedrifter.

1.mai

Palestinakomiteen tilslutter seg og deltar i 1.mai-tog der vi kan. Palestinaseksjonene er blant de største i toget landet rundt. Kontakt lokalt LO for tilslutning, foreslå paroler gjennom representanter, undersøk om det er fritt for å komme med egne paroler.

Mange har tradisjon for en felles frokost denne dagen. I Bergen har Den palestinske foreningen og Palestinakomiteen i mange år arrangerer felles 1. mai-frokost med svært god oppslutning.

Merkedager
BDS-dagen og Landdagen, begge 30. mars, Nakba-dagen 15.mai og FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folket 29. november er viktige anledninger for å lage en markering, åpent møte, leserinnlegg eller stand.

Les mer om merkedagene her:

Boikottarbeid

Boikott av Israel er en prioritert oppgave for Palestinakomiteen.

Økonomisk boikott handler om å bevisstgjøre folk om situasjonen ved å oppfordre til ikke å kjøpe israelske varer og tjenester. Styrken ligger i at alle kan delta på et personlig plan.

Tips til aksjonsformer: 

 • Stand utenfor butikker,
 • Dele ut løpesedler med liste over israelske varer,
 • Feste Boikott Israel-klistremerker på hyllene i butikken der israelske varer står,
 • Dele ut gratis appelsiner med oppfordring om boikott av israelske på en sentral plass (f.eks. tog- eller busstasjon) en stor utfartsdag før påske.

Liste over varer som ikke skal kjøpes, se https://palestinakomiteen.no/boikott-israel

Foruten butikkaksjoner, er disse kampanjene utformet slik at de kan gjennomføres både av enkeltpersoner og av organisasjoner/partier/grupper:

 • Arbeide for at butikker eller butikkjeder slutter å ta inn israelske varer og blir en Apartheidfri sone (AFS). 
 • Arbeide for vedtak i kommunestyre og fylkesting om å avstå fra israelske varer og tjenester
 • Få fagforeninger til å gjøre vedtak om at de ikke ønsker israelske leverandører i bedriften og tilslutter seg AFS-kampanjen.

Palestinakomiteen arbeider også for at Statens Pensjonsfond Utland («oljefondet») og norske bedrifter skal trekke sine investeringer fra virksomheter som opererer på okkupert område eller som på andre måter støtter opp under okkupasjonen og apartheid.

Kulturell og akademisk boikott

Kulturell og akademisk boikott handler om boikott av israelske kultur- og forskningsinstitusjoner, samt akademiske institusjoner. Vi vil ha slutt på det statlige samarbeidet, men sier ikke nei til dialog med enkeltpersoner så lenge de ikke opptrer som representanter for slike institusjoner. Boikotten gjelder også idrett. Dette er en form for boikott som viste seg å være svært effektiv i kampen mot apartheidregimet i Sør-Afrika.

Kulturell og akademisk boikott kan egne seg godt som tema på åpne debattmøter, særlig dersom det finnes større miljøer med kulturarbeidere eller akademikere i området.

En mulig aksjonsform er å lage opprop blant ansatte og studenter ved utdanningsinstitusjoner og få studentstyret og høgskolestyret/universitetsstyret til å vedta akademisk boikott.

Mer om grunnlaget for den kulturelle og akademiske boikotten finnes i heftet Hvorfor boikotte israelske universiteter og kulturinstitusjoner? utgitt av AKULBI. Heftet ligger ute i ressursbanken på nettsidene våre. Klikk her for å lese det.

Standvirksomhet
Arrangere stand og dele ut løpesedler er en god måte å nå ut med informasjon og komme i kontakt med folk. Mulighetene er mange, for eksempel messer, festivaler, lokale arrangementer og kvelder i kommunesentrene. På stand er det viktig å ha med aktuelt informasjonsmateriell som er tilpasset både de som har mye og lite kunnskap om grunnlaget for arbeidet vårt. Aldersgruppen til dem vi henvender oss til, kan også ha betydning for materialets utforming. Man kan bruke standen til å informere om en aktuell sak eller til å reklamere for et kommende møte. Spør sekretariatet hvilket materiell som finnes allerede.

En stand skal være ryddig med imøtekommende representanter for organisasjonen. Vær tilgjengelig, være synlige (bær f.eks. jakkemerke, vervevest, eller Palestinaskjerf).

Unngå å bli sittende for mye bak et bord eller stå for lenge i samtaler med andre standsaktivister. For at folk skal legge merke til standen, er plakater, plakatbukk og roll-ups viktige effekter. Andre trekkplaster kan være en hovedtaler, en kjent Palestinavenn/politiker, kulturinnslag og servering av mat (frukt, grønnsaker, kaker, vafler, ost/kjeks, lokale spesialiteter eller lignende) og drikke.

Andre typer markeringer:

 • Konsert
 • Salg av produkter fra palestinabutikkene (Palestinabutikken Al Quds, Oslo www.palestinabutikken.no, Handala Palestinabutikken, Bergen www. handala.no, eller kunst
 • Tenne lys og fakler et par timer på ettermiddagen
 • Stå på stand; gjerne med plakater, paroler, palestinsk flagg, løpesedler og annet som kan trekke til seg oppmerksomhet.
 • Filmfremvisning

Kultur og sosialt miljø

Palestinakomiteen skal være en møteplass for Palestina-venner, og det er mangfold og takhøyde som skaper en solidaritetsbevegelse.  Et godt sosialt miljø og sosiale aktiviteter styrker fellesskapet og den politiske innsatsen. Det er fornuftig at styret legger slike arrangement inn i handlingsplanen.

Tips:

 • Et arrangement, en samling i etterkant av vervekampanjer/ringerunde
 • Sommeravslutning (bading, grilling o.l.)
 • Felles tur (skogsturer, båtturer, fjelltur)
 • Julebord, juleverksted
 • Loppemarked, teaterbesøk, middag o.l.

 

6.3 Skolering og studiearbeid.

Åpne studiemøter og informasjonskampanjer

Palestinakomiteen har hvert år ulike politiske kampanjer. Palestinakomiteen sentralt og de faste utvalgene produserer materiell og ulike arbeidsverktøy, herunder et nasjonalt skoleringsopplegg, som vil være tilgjengelig for hele organisasjonen. Disse ressursene kan lokallaget bruke både for å skolere medlemmene og til å få mulige medlemmer interesserte iarbeidet vårt.

Lokallagene vet best hva som rører seg lokalt og hva folk er opptatte av. Det er derfor bra om de også bruker egne ressurser eller lager egne opplegg om det er aktuelt. Vi kan også nå ut med informasjon ved å spørre andre lag, foreninger, bibliotek, skoler og lignende om de vil ha besøk på arrangementene sine. Uavhengig av hvordan lagene produserer materiell eller henter inn kunnskap til å drive informasjonskampanjer og studieringer, er det viktig at tiltakene får en form som kan skape ny aktivitet og som gir grobunn for å verve nye medlemmer. Vi bør f.eks. spre informasjon i en språkform og på kunnskapsnivå som også er tilgjengelig for ferske palestinavenner.  

Arrangere egen studietur

Dersom det er mange i lokallaget eller nærmiljøet som har lyst til å reise på studietur til Palestina, går det an for lokallaget å arrangere egen studietur. Turen bør planlegges i god tid, gjerne med studier både før og etter turen.  Palestinakomiteen og Al Quds kan bistå med program og planlegging. Les mer om studieturene med kontaktinformasjon på: http://palestinakomiteen.no/solidaritetsarbeid/studieturer/