Arbeidsprogrammet

Grafitti_pa_MurenDet 32. ordinære landsmøtet i Palestinakomiteen i Norge 16.-18. mars 2018 vedtok dette arbeidsprogrammet for perioden 2018-2020:

Arbeidsprogram for Palestinakomiteen i Norge 2018–2020

Palestinakomiteens prinsipprogram er Palestinakomiteen i Norges syn på Israel som aggressiv okkupasjonsmakt, den pågående koloniseringen, den etniske rensingen og hvordan vestlige imperialistmakter og den sionistiske staten har provosert fram en intern strid mellom palestinske grupper. Palestinakomiteen skal holde fram de palestinske flyktningenes rett til å vende tilbake og belyse situasjonen for 48-palestinerne.

Palestinakomiteen arbeider for å synliggjøre hvilke ødeleggende konsekvenser Israels sionistiske statsprosjekt har for palestinsk samfunnsliv og økonomi, hvordan det påvirker palestinernes dagligliv og knuser ungdommens framtidshåp. Å formidle sionismens rolle og Israel som apartheidstat er avgjørende for å lykkes med komiteens solidaritetsarbeid og utvikle arbeidet med BDS-kampanjen nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsprogrammet er sammen med prinsipp-program og vedtekter Palestinakomiteens styringsverktøy og organisasjonens redskap for å jobbe med vedtatt politikk. Hele organisasjonen, sentralt og lokalt, skal utarbeide planer i tråd med arbeidsprogrammet.

Kapittel 1: Politisk arbeid

1a: BDS

Palestinakomiteen skal fortsette å bygge en sterk BDS-bevegelse i Norge sammen med andre aktører. BDS-arbeidet skal være en prioritert oppgave i organisasjonen.

Dette gjør vi ved å:

Arbeidsutvalget/Boikottutvalget/AKULBI:

 • Legge til rette for og samarbeide med andre organisasjoner som støtter grunnlaget for den internasjonale BDS-kampanjen
 • Integrere AKULBI som samordningskomite for akademisk og kulturell boikott i Palestinakomiteen
 • Arrangere en landsdekkende kampanje i anledning av 70 år siden Nakba i 2018
 • Videreføre kampanjen Apartheidfrie soner (AFS) og aksjoner mot butikker og kjeder som importerer og selger israelske varer og tjenester
 • Jobbe med utfordringene med Israels innreisenekt
 • Arrangere en sentral BDS-konferanse
 • Samarbeide med andre organisasjoner om å synliggjøre rapporter og kampanjer rettet mot norsk våpenindustri og militært samarbeid
 • Arbeide for at regjeringa implementerer EUs Settlements Guidelines (næringslivsanbefaling), innfører merking og forbyr salg av bosettervarer
 • Arrangere en nasjonal aksjonsdag 30. mars, som er den palestinske landdagen og den internasjonale BDS-dagen
 • Utarbeide relevant informasjonsmateriell til bruk for skolering og argumentasjon og koordinere aktiviteter
 • Rette spesielt søkelys på Statens Pensjonsfond og andre norske aktører som profiterer på okkupasjonen
 • Vise solidaritet med palestinske idrettsutøvere, bl.a. ved å arbeide for å få Norges Fotballforbund til å ta avstand fra Israels brudd på FIFAs regler og støtte palestinsk fotball
 • Arbeide for at Palestinakomiteen sentralt og lokalt møter opp på fotballkamper, deler ut løpesedler og tar kontakt med fotballklubber for å diskutere solidaritet med palestinsk fotball
 • Arbeide for at den norske regjeringa legger press på Israel for at de følger FNs barnekonvensjon og løslater alle palestinske barn i israelske militærfengsler
 • Arbeide for å vise at norske myndigheters ensidige støtte til en tostatsløsning ikke tjener arbeidet for fred og frihet for palestinerne

Faglig Utvalg:

 • Arbeide for at LO skal bryte med Histadrut på LO-kongressen 2021
 • Samarbeide med fagbevegelsen om BDS-kampanjen
 • Arbeide for kontakt og solidaritet mellom norsk og palestinsk fagbevegelse
 • Arbeide for tilslutning til BDS-kampanjen i fagbevegelsen

Lokallag:

 • Arbeide for at kommuner vedtar boikott av israelske varer og tjenester
 • Delta i landsomfattende kampanjer som Apartheidfrie Soner og på BDS-dagen 30. mars
 • Arrangere Israeli Apartheid Week ved høgskoler og universiteter med informasjonsstand
 • Melde fra til AU/BU når de oppdager nye israelske varer i butikker eller registrerer annet samarbeid med staten Israel
 • Dele ut løpesedler på fotballkamper, som belyser at Israel bryter FIFAS vedtekter
 • Utvikle samarbeidet med andre organisasjoner, som fagforeninger, bonde- og småbrukarlag, kirka, KFUM/KFUK, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og andre solidaritetsorganisasjoner

1b: Kommune- og fylkestingsvalget 2019

Kommune- og fylkestingsvalget 2019 er først og fremst et lokalt anliggende, men hele organisasjonen må være sammen om å bruke valgkampen for å fremme palestinasaken. Palestinakomiteen skal konfrontere de politiske partiene lokalt på spørsmålet om hvorfor de tillater at Israel går straffefri for sine mange brudd på folkeretten, og arbeide strategisk opp mot ungdomspartiene lokalt.

Dette gjør vi ved å:

Arbeidsutvalget/Landsstyret:

 • Bruke valgkampen til å fremme palestinasaken
 • Palestinakomiteen skal utfordre de politiske partiene lokalt på boikottvedtak og apartheidfrie soner

Lokallagene:

 • Være aktive i skolevalgkampen med informasjons- og vervemateriell på stands
 • Bruke valgkampen til å fremme palestinasaken
 • Utfordre politikere lokalt på kommuneboikott og vennskapsbyordningen

 Kapittel 2: Solidaritetsarbeidet

Palestinakomiteen skal videreutvikle og tilpasse solidaritetsarbeidet i Midtøsten ved å prøve ut alternative former når det gjelder samarbeidsorganisasjoner, varighet, arbeidsoppgaver mv. Videre skal vi sikre at solidaritetsarbeidet brukes til politisk arbeid, informasjonsspredning og opinionsarbeid i Norge. Det er viktig å tilrettelegge for de som reiser på solidaritetsarbeid i regi av Palestinakomiteen at de forblir aktive medlemmer som bidrar i organisasjonen.

Dette gjør vi ved å:

Arbeidsutvalget/Landsstyret

 • Fortsette å sende team med solidaritetsarbeidere til Rashedieh i Libanon
 • Åpne for kortere opphold i tillegg til lengre oppdrag. Dyktiggjøre allerede engasjerte medlemmer og styrke solidaritetsarbeidere som kommer hjem
 • Videreutvikle solidaritetsarbeidet på Vestbredden i Palestina
 • Styrke Palestinakomiteens solidaritetsnettverk (de som intervjuer, forbereder og følger opp solidaritetsarbeiderne)
 • Sørge for at solidaritetsarbeidere og deltakere på studieturer får tilbud om aktivitet i Palestinakomiteen
 • Alle som reiser til Midtøsten for Palestinakomiteen oppfordres til å skrive artikler og bidrag til organisasjonens publikasjoner og skrive i andre medier eller holde foredrag
 • Rekruttere givere til Palestina-Solidaritet
 • Jobbe med utfordringene med Israels innreisenekt

Arbeidsutvalget/Faglig Utvalg:

 • Arrangere studieturer og støtte opp om lokallagenes initiativer til studieturer
 • Arrangere skeiv studietur som en motvekt til Israels propagandakampanje «Pinkwashing»
 • Arrangere studietur der norske bønder møter palestinske bønder

Lokallag:

 • Rekruttere og følge opp solidaritetsarbeidere og involvere dem i lokallagsaktiviteter på det stedet de bor
 • Jobbe for å motivere flere til å delta på studieturer eller arrangere egne turer

Kapittel 3: Organisasjon

3a: Ungdom

Palestinakomiteen skal jobbe aktivt for at organisasjonen skal være attraktiv for ungdom.

Dette gjør vi ved å:

Arbeidsutvalget/ Landsstyret:

 • Arbeidsutvalget utformer lettfattelig skoleringsmateriell som omhandler kommunikasjonsstrategier til bruk på stand for å innlede samtale og møte argumentasjon
 • Arrangere en ungdomskonferanse i landsmøteperioden med fokus på skolering, organisasjonsbygging og strategier for politisk aktivitet
 • Lage en strategi for arbeid med Operasjon Dagsverk 2018 «Et liv i fengsel», utarbeide felles materiale og bank av ressurspersoner, samt lage et verveopplegg

Lokallagene: 

 • Arrangere stand på arenaer der ungdom ferdes, invitere til møter for å diskutere, lage boikottaksjoner og fremme aktivisme
 • Rekruttere ungdom til lokallagstyrene og styrende organer i organisasjonen
 • Ta vare på unge styremedlemmer og deres forslag til lokallagets aktiviteter
 • Bidra med kompetanse og ressurspersoner til disposisjon for Operasjon Dagsverk 2018 (OD), inspirere og følge opp sympatisører fram mot og i kjølvannet av OD, og tydeliggjøre at Palestinakomiteen er en mulig arena for engasjement i Palestina-saken

3b: Verving

Det må drives et systematisk vervearbeid i organisasjonen. For denne perioden er det en målsetting å bli 5 000 medlemmer. Vervearbeidet skal rettes særlig mot ungdom. Alle Palestinakomiteens arrangementer skal ha fokus på verving og det skal være en verveansvarlig under arrangementene.

Dette gjør vi ved å:

Arbeidsutvalget/landsstyret:

 • Utnevne en verveansvarlig
 • Arrangere vervekampanje
 • Utarbeide en målrettet kampanje opp mot OD og forsterke ODs tilnærming i bredde og dybde

Lokallagene:

 • Være synlige i palestinasaken og verve

3c: Organisasjonsutvikling

Palestinakomiteens prioriterte områder i organisasjonsarbeidet er: utvikling og styrking av lokallagene, utadrettet kommunikasjon og skolering av hele organisasjonen i grunnleggende politiske spørsmål som er relevant for arbeidet.

Dette gjør vi ved å:

Arbeidsutvalget/Landsstyret:

 • Opprette/opprettholde lokallag i alle fylker
 • Alle lokallag skal kunne få besøk av representant fra AU i løpet av landsmøteperioden
 • Gi nye lokallag tilbud om skolering, som skal legge vekt på organisasjonsbygging, økonomi og mediearbeid
 • Utgi medlemsbladet Fritt Palestina
 • Styrke informasjonsarbeidet
 • Utarbeide studiehefte 2
 • Gjøre bruk av elektroniske medier til skolering, informasjonsflyt, mobilisering og verving (for eksempel nettsiden vår, nyhetsbrev, e-post og Facebook)
 • Sørge for at lokallag og utvalg får nødvendig opplæring i bruk av nettsidens publiseringssystem
 • Markere at Palestinakomiteen er 50 år i 2019. I den forbindelse arrangere en stor konferanse med nasjonale og internasjonale bidragsytere
 • Utgi Jubileumsbok 2019
 • Utvikle et grunnleggende skoleringsopplegg for hele organisasjonen som vektlegger Palestinakomiteens politikk og organisasjon. I første omgang arrangere regionale kurs i samarbeid med lokallagene i regionen, fylkesrepresentantene og AU. Palestinakomiteens studiehefte og organisasjonshandbok må være oppdaterte

Lokallag:

 • Vedlikeholde og oppdatere lokal nettside på www.palestinakomiteen.no og/eller være synlig på sosiale medier
 • Delta i debatten i lokalavisene gjennom leserinnlegg og kronikker
 • Spre lokale leserinnlegg til resten av organisasjonen som inspirasjon og oppmuntring til andre lokallag
 • Legge til rette for skolering ved temakvelder, studiesirkler og lignende aktiviteter
 • Videreutvikle lokallagets samarbeid med andre aktører og stille lokallagets kompetanse og ressurspersoner til disposisjon for interesserte aktører og grupper, samt for skoler som vil ha en bred skolering rundt situasjonen i Palestina