Regjeringens syn på lovligheten av Israels blokade av Gaza

Åpent brev fra STGN, Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina til Den norske regjeringen ved utenriksminister Jonas Gahr Støre
Underskrivere av dette brevet støtter båtkonvoien ”Freedom Flotilla II” som arbeider for at folkeretten også skal gjelde for Gazastripen og som vil sende skip med mannskap og nødvendige forsyninger fra Norge til Gaza.
Båtkonvoiens politiske grunnlag er dette:

  • Kollektiv avstraffelse er et brudd på folkeretten: Fri Gaza – hev blokaden NÅ!
  • Ship to Gaza Norway bygger på solidaritet med den palestinske sivilbefolkningen på Gazastripen.
  • Ship to Gaza Norway bygger på ikke-voldelig motstand mot den israelske okkupasjonen.

Vi merker oss at Den norske regjeringen i den siste tiden konsekvent har omtalt situasjonen for Gazas befolkning som “ikke lenger en humanitær krise”. Sett i lys av et stort antall rapporter skrevet av velrenommerte menneskeretts- og humanitære organisasjoner som sier det motsatte, etterlyser vi reell dokumentasjon fra regjeringen som kan rettferdiggjøre en slik endring i omtale av situasjonen. Read More
Vi ser også at det trekkes i tvil om blokaden utgjør et brudd på folkeretten, da særlig med bakgrunn i at det ikke lenger skal være noen humanitær krise i Gaza. Rapporter fra bl.a. Human Rights Watch, Amnesty International, International Committee of the Red Cross, United Nations Human Right Council og International Court of Justice konkluderer med at blokaden er ulovlig i henhold til folkeretten. Hvis Den norske regjeringen ikke velger å ta disse rapportene og uttalelsene til etterretning, setter dette etter vår mening spørsmål ved regjeringens respekt for internasjonal rett.

Vi merker oss også at utenriksministeren mener at blokaden av Gaza bør lempes og er politisk forkastelig.Vi etterlyser derfor en mer utfyllende analyse som kan rettferdiggjøre ovennevnte utspill, og tillater oss å minne om følgende elementer:
1) Det er på ingen måte noe krav at det skal være en tilstand av humanitær krise for befolkningen i et okkupert område for at en blokade av området skal være folkerettsstridig.
2) Okkupasjon av et landområde utenfor eget territorium, uten autorisasjon fra sikkerhetsrådet, er ulovlig. Herunder faller blokaden av Gaza.
3) Dersom en blokade er ment å virke som en kollektiv avstraffelse og har slik virkning, vil den kollektive avstraffelsen i tillegg være ulovlig, og en straffbar krigsforbrytelse.
4) Enhver bruk av fysisk makt overfor en tredje stats skip eller personell, eller overfor sivile som bryter en ulovlig blokade, vil normalt være straffbare handlinger hvis en person rammes fysisk. Slike handlinger har tredjelandsstaten, eller eventuelt den staten en sivil person er statsborger av, etter folkeretten adgang til å påtale etter prinsippet om passiv strafferettsjurisdiksjon i sitt eget nasjonale strafferettssystem. Hvis maktbruken er alvorlig, kan så vel utøvende personell som militære og politiske ledere i tillegg pådra seg ansvar for krigsforbrytelse etter folkeretten.Israel påstår seg, til tross for internasjonal konsensus, at landet ikke okkuperer Gaza. Hvis så skulle vært tilfelle, gjør dette også blokaden ulovlig. En stat som ikke anerkjenner seg som okkupasjonsmakt, men som de facto okkuperer et område, har ingen spesielle rettigheter som okkupasjonsmakt. Pliktene overfor befolkningen i området består. Ingen utenforstående stat plikter etter folkeretten å respektere en ulovlig de facto okkupasjon.
En av årsakene til at vi også ber regjeringen uttale seg utfyllende om dette er at Israels statsminister Benjamin Netanyahu for kort tid siden offentlig takket “ledere i USA og Europa som har jobbet mot provokasjonsflotiljen” for å opprettholde den israelske blokaden. Vi ser på dette som en outsourcing av en blokade som klart og tydelig bryter med folkeretten, og er meget overrasket over at regjeringen spiller en rolle i denne tragedien.
Som en avsluttende kommentar vil vi si at det er vår oppfatning at staten Israel balanserer situasjonen for befolkningen i Gaza på en slik måte at de kan påberope seg bedringer i forholdene, både på generell basis og som et direkte svar mot Freedom Flotilla II. Vi motsetter oss denne manipulasjonen av situasjonen til en innestengt befolkning som teller 1,5 millioner mennesker, og oppfordrer på det sterkeste regjeringen til å støtte folkelige aksjoner som ønsker å endre gjeldende paradigme, i stedet for å de facto støtte blokaden av Gaza. Vi siterer rapporten som kom fra FNs Menneskerettsråd etter det israelske angrepet på fjorårets flåte: Komiteen har tenkt over situasjonen til humanitære organisasjoner som ønsker å intervenere i tilfeller av langvarige humanitære kriser hvor det internasjonale samfunn av forskjellige årsaker er uvillige til å ta positive skritt. For ofte blir disse beskyldt for å være brysomme, eller i verste fall for å være terrorister eller fiendtlige agenter.
På bakgrunn av dette stiller vi følgende spørsmål:
1)Mener Den norske regjeringen at blokaden av Gaza ikke strider med folkeretten?
2)Mener Den norske regjeringen at det ikke eksisterer noen humanitær krise i Gaza?
3)Mener Den norske regjeringen at blokaden skal lempes og ikke heves?

Oslo/Athen, 4. juli 2011
Med hilsen Ship to Gaza Norway ved leder Georg Morland/s
Palestinakomiteen i Norge ved leder Line Khateeb/s
Fellesutvalget for Palestina ved leder Elisabet Palerud/s