Referat fra årsmøte i Palestinakomiteen Hedmark 20. februar 2014

Georg Morland ble valgt til møteleder. Eldbjørg Hagen ble valgt til referent.

Innkallingen godkjent

Dagsorden godkjent.

Årsmelding: Georg leste og orienterte. Årsmeldingen ble vedtatt med disse merknadene:

  1. a) Forslag om ikke å ta med i årsmeldingen de planer/ prosjekter som ihht. Handlingsplanen ikke ble realisert.
  2. b) Forslag om at det nye styret tar kontakt med HIH og andre mht. eventuelt samarbeid i internasjonal uke høsten 2014.

c)Forslag om å invitere Belal til et styremøte for orientering om hans prosjekt om historier fra Gaza.

Regnskap 2013: Regnskapet var revidert av Kjetill Mellum og ble vedtatt.

Styrets forslag til handlingsplan for 2014: Georg orienterte om planen, og fikk følgende endringsforslag:

Å ta bort de sakene som vi vet vi ikke har kapasitet til å gjøre noe med.

Prioritere arrangementet 1. mai, stand i gågata og internasjonal uke.

Handlingsplanen ble vedtatt med disse endringsforslagene.

VALG.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt på alle punkter.

Georg Morland, leder, gjenvalgt for ett år

Eldbjørg Hagen, styremedlem, gjenvalgt for to år

Kristian Dragsten          «»»»»»»»        ikke på valg

Grete Eriksen                      «»»»»»           «»»

Øystein Nysæther «»»»»»»» valgt for 2 år

Sigurd Arnekleiv Bækkelund    vara     gjenvalgt for ett år

Virginia Griffits                             «         valgt for ett år

Styret konstituerer seg selv på første styremøte med sekretær og kasserer.

Delegater til landsmøte: Georg Morland og Kristian Dragsten

Lokallagets forslag til landsstyret:
Georg Morland medlem
Kristian Dragsten vara

Revisor: Kjetill Mellum

Valgkomite
Randi Kjøs, leder, Svein Ørsnes medlem og Simen Brænden Mortensen medlem

Hamar den 23,02.14
Eldbjørg Hagen
referent