Del 2 Organisasjonen Palestinakomiteen

Denne delen beskriver oppbyggingen av Palestinakomiteen, ansvars- og arbeidsområdene for de ulike organene, hvilke kommunikasjonskilder vi har tilgang på i organisasjonen og hvordan vi kan bruke disse.

2.1. Organisasjonskartet

 

 

2.2 Medlemmene

Medlemmene er ryggraden i organisasjonen – både politisk og økonomisk. Et høyt medlemstall gir politisk tyngde og økonomisk handlefrihet. Palestinakomiteen trenger både medlemmer som er aktive i lokallag, og medlemmer som støtter opp om virksomheten gjennom å betale kontingenten.

2.3 Lokallagene

Palestinakomiteen er en landsomfattende organisasjon som har lokallag i de fleste fylker. Aktivisme er den viktigste aktiviteten i Palestinakomiteen, og lokallagene blir derfor den viktigste kanalen for å nå ut med informasjon og argumentasjon til folk i hele landet.

Lokallag opprettes der det er grunnlag for det og er definert ut fra et geografisk område. Et lokallag må bestå av minst tre medlemmer. Et lokallag kan opprette undergrupper basert på geografi- eller interessetilknytning, samt ungdoms- og studentgrupper. Disse skal godkjennes av lokallagets styre og årsmøte (vedtektenes §4 d).

Lokallagets geografiske området fastsettes i forbindelse med etableringen og defineres av lokallaget selv i samarbeid med sekretariatet. Er det allerede lokallag i området, tas dette/disse med i diskusjonen for å avklare grensene. Et nytt lokallag godkjennes av landsstyret som også vedtar det geografiske området (kommuner og postnummer). Det er også landsstyreret som vedtar grenseendringer i forbindelse med sammenslåing og deling av lokallag, samt nedleggelse av lokallag.

2.3. Landsmøtet

Fra Landsmøtet 2012

Fra Landsmøtet 2012

Det høyeste organet i organisasjonen er landsmøtet. Landsmøtet avholdes annethvert år og behandler prinsipielle saker som gjelder organisasjonens politiske fundament, funksjon og arbeidsform.

Alle godkjente lokallag har rett til å sende delegater til landsmøtet. Delegatene skal velges på årsmøtet til lokallaget (se 4.1 Årsmøte)
Antall delegater per lokallag avgjøres av en fordelingsnøkkel vedtatt av landsstyret med grunnlag i lokallagets medlemstall per 31. desember året før landsmøtet.

Delegater får dekket reiseutgiftene til landsmøtet, men lokallaget betaler en deltakeravgift per delegat fastsatt av landsstyret. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer som har betalt kontingent, men det er bare delegatene som har tale-, forslags- og stemmerett på landsmøtet


2.4 Landsstyret

Landsstyret velges av landsmøtet og er organisasjonens høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret leder og samordner Palestinakomiteens arbeid i landsmøteperioden og sørger for at vedtakene gjort på landsmøtet blir gjennomført. Landsstyret består av distriktsrepresentanter og sentralstyret.

Distriktsrepresentantene

Lokallagene innenfor et vedtatt distrikt fremmer en representant og en vararepresentant til landsstyret. Disse velges så formelt av landsmøtet. Distriktenes geografiske område tilsvarer landets fylkesinndeling fram til utgangen av 2019.

Distriktsrepresentantene representerer lokallagene og det øverste styrende organet mellom landsmøtene og har ansvar for å bidra til god informasjonsflyt og samhandling.

Sentralstyret

Sentralstyret velges av landsmøtet og leder organisasjonen mellom landsstyremøtene. Sentralstyret består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder, økonomiansvarlig, sju medlemmer og tre vararepresentanter valgt i prioritert rekkefølge. 1. vara møter fast uten stemmerett. Sentralstyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for sekretariatets ansatte.

Politisk nestleder har sammen med leder fokus på organisasjonens politiske arbeid, utad og innad. Organisatorisk nestleder har hovedansvaret for å utvikle organisasjonen videre og stimulere samarbeid på tvers mellom lokallagene og mellom lokallagene og utvalgene. Organisatorisk nestleder har også ansvar for sekretariatet.

Det er avsatt lønnsmidler tilsvarende en stilling til frikjøp av ledelsen. Landsmøtet har gitt sentralstyret fullmakt til å avsette midlene til én (vanligvis vil dette være leder) eller fordele midlene.

Arbeidsutvalget

Sentralstyret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og 1 – 2 sentralstyremedlemmer, den ene vanligvis økonomiansvarlig. Arbeidsutvalget får sine oppgaver delegert fra sentralstyret, leder driften mellom sentralstyremøtene og rapporterer til sentralstyret. Arbeidsutvalget kan delegere oppgaver videre til sekretariatet.

Arbeidsutvalget
Sentralstyret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og 1 – 2 sentralstyre medlemmer. Arbeidsutvalget får sine oppgaver delegert fra sentralstyret, leder driften mellom sentralstyremøtene og rapporterer til sentralstyret. Arbeidsutvalget kan delegere oppgaver videre til sekretariatet.

2.6. Faste utvalg

a)BDS-utvalget
BDS-utvalget arbeider for økonomisk, faglig, akademisk og kulturell boikott av staten Israel. Hovedoppgaven er å legge til rette for at organisasjonen skal kunne drive konkrete, effektive og resultatorienterte boikottkampanjer mot norske og internasjonale selskap som bidrar til den israelske okkupasjonen. Dette innebærer å samle og systematisere bakgrunnsmateriale og informasjonsmateriell, skolere organisasjonen i argumentasjon og koordinere aktivitetene. Dette arbeidet går også ut på å videreføre de initiativ som kommer fra det palestinske samfunnet gjennom BDS-kampanjen.
Kontaktinformasjon:
Mali Rossland, leder av BDS-utvalget: boikott@palestinakomiteen.no
Nettside: www.boikottisrael.no

Bryt-med-Histadrut-300x199b)Faglig Utvalg
Palestinakomiteens Faglige Utvalg ønsker å bidra til at alle typer solidaritet og støttearbeid til støtte for det palestinske folket vinkla inn mot fagbevegelsen. Enkeltpersoner eller grupper som ønsker å delta på faglige studieturer blir oppfordret om å ta kontakt med Faglig Utvalg for å diskutere program og praktisk opplegg.
Kontaktinformasjon: 
Petter Thoresen, leder av faglig utvalg: fagligutvalg@palestinakomiteen.no
Nettside: http://palestinakomiteen.no/faglig-arbeid/

c)Kunst- og kulturutvalget
Kunst- og kulturutvalget jobber for et tettere samarbeid mellom norske og palestinske kunstnere. Gruppa skal også være en pådriver for å fokusere på og trekke med seg flere i aktivitet med fokus på Palestinas situasjon.
Kontaktinformasjon: 
Marius Kolbenstvedt, kontaktperson for Kunst- og Kulturutvalget: mkolbenstvedt@hotmail.com

d) Solidaritetsutvalget
Solidaritetsutvalgets arbeidsområde er Palestinakomiteens solidaritetsarbeid i Midtøsten, som omfatter solidaritetsarbeid i Libanon og Palestina, faddeordningen i Libanon samt studieturer til Midtøsten.
Kontaktinformasjon:
Morten Sortodden, leder av Solidaritetsutvalget:  morten@palestinakomiteen.no

e) AKULBI

Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel – AKULBI – har ansvar for å lede og utvikle Palestinakomiteens arbeid med akademisk og kulturell boikott av staten Israel. AKULBI arbeider sjølstendig innenfor dette området i samråd med landsstyret og sentralstyret i Palestinakomiteen.

Kontakt: leder@akulbi.net

2.8. Kommunikasjonen i organisasjonen

For å være en slagkraftig organisasjon, må kommunikasjonen være effektivt, og våre viktigste kommunikasjonskanaler i Palestinakomiteen beskrives her.

Medlemsbladet Fritt Palestina
11908208_10153468879036265_50603848_n

For å være en slagkraftig organisasjon, må kommunikasjonen være effektivt. Våre viktigste kommunikasjonskanaler i Palestinakomiteen beskrives her

Medlemsbladet Fritt Palestina

Det er viktig for organisasjonen at alle medlemmer skal være godt oppdatert på Palestina-saken og klare til å argumentere overfor venner, familie og naboer. Alle medlemmer og faste bidragsytere mottar medlemsbladet to ganger i året.

Redaksjonen er ansvarlig for bladets innhold. Fritt Palestina skal både gi innsikt i situasjonen og aktuelle hendelser i Palestina og oppdatere medlemmene på Palestinakomiteens politiske arbeid lokalt og sentralt. Redaksjonen tar gjerne mot bidrag fra medlemmer og lokallag. Stoff kan sendes til medlemsblad@palestinakomiteen.no.

Nyhetsbrev

Palestinakomiteen sentralt sender jevnlig ut nyhetsbrev til medlemmene. Det er likevel lokallagene som står for den mest verdifulle kontakten, og flere lokallag sender nyhetsbrev eller e-post  til sine medlemmer. Slik får medlemmene vite mer hva organisasjonen arbeider med lokalt og de får tilbud om aktiviteter og møter. Lokal aktivitet er viktig for å synliggjøre palestinernes kamp i lokalmiljøet, gi medlemmene følelsen av at de kan bidra og slik få lyst å bli aktive selv, og for å verve og beholde medlemmer.

Studieheftet For et fritt Palestina

I det dagspolitiske arbeidet kan ofte de langsiktige linjene komme i bakgrunnen. Palestinakomiteen har et eget studiehefte som gir en grundig innføring i det politiske grunnlaget for arbeidet. Heftet kan brukes til skolering av tillitsvalgte og medlemmer og som studiemateriale i lagene. Det finnes studiespørsmål bak i heftet til dette formålet (se Ressurer).

2.10 Palestinakomiteen på nett og i sosiale medier

Palestinakomiteens bruk av sosiale medier er en viktig kanal for informasjon. Her kan både medlemmer, tillitsvalgte, sympatisører, medier og andre lese om hva Palestinakomiteen står for, hvordan vi jobber og hva vi mener.

Palestinakomiteen har en egen nettside (www.palestinakomiteen.no), Facebookside, Instagram- og Twitterkonto.

Lokallagene kan melde større arrangementer til organisasjonssekretær som legger det inn i kalenderen på nettsiden.

2.11 E-postkonto og e-postlister

E-postkonto for lokallaget

Palestinakomiteen har domenet @palstinakomiteen.no Flere lokallag har valgt å opprette egen e-postadresse til lokallaget med dette domenet. En slik konto kan bestilles hos sekretariat@palestinakomiteen.no.

E-postlister

Sekretariatet sender jevnlig ut organisasjonsnytt og viktige informasjon på e-post til lokallagene og landsstyret. E-postlistene, som driftes og styres av Palestinakomiteen sentralt, er:

  • lokallag@palestinakomiteen.no inkluderer lokallagsledere, medlemsansvarlig, Palestinakomiteens leder og organisasjonssekretær og de faste utvalgene.
  • landsstyret@palestinakomiteen.no inkluderer landsstyret (sentralstyret og distriktsrepresentantene) med vararepresentanter.