Diskrimineringsnemda i Norge mot Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

Diskrimineringsnemndas dom mot festivalen Feminine Tripper er i strid med Den europeiske menneskerettsdomstolen ECHR sin dom til støtte for retten til boikott.

Av Øystein Grønning, leder i AKULBI

ECHR-dommen 11. juni i år dømte Frankrike for å ha kriminalisert BDS. Dommen fastslår at oppfordring til boikott er beskyttet av artikkel 10 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen når den er begrunnet i kritikk av en stat og dens politikk. Frankrike er dømt for brudd på artikkel 10 og må betale 11 franske aktivister, som oppfordret til boikott av israelske produkter i supermarkeder, over 1 million kr. i erstatning.

Kjennelsen i ECHR forplikter alle Europarådets 47 medlemsland, inkludert Norge. Dommen må ses som et kontant svar til alle som angriper ytringsfrihet og retten til boikott av Israel.

MIFF tok saka til Diskrimineringsnemda

«Med Israel for fred» MIFF innklaget Feminine Tripper til Diskrimineringsnemnda for diskriminering på etnisk grunnlag. I sitt svar til søkere fra Israel sier Feminine Tripper at de for tida beklageligvis ikke kan invitere israelske deltakere til festivalen «når vi veit at kunstnere fra okkupert Palestina har svært begrenset tilgang til å reise til internasjonale kunstarenaer og at de har meget liten mulighet til å kommunisere sin kunst utenom de okkuperte områdene». De vil altså likestille behandlingen av israelske artister med den behandlinga som Israel tvinger på palestinske artister. Feminine Tripper viser til at Israels regjering for tida bruker kultur som en form for propaganda for å hvitvaske eller rettferdiggjøre okkupasjonen og undertrykkinga av palestinerne. Haaretz 19.9.2005.

Diskrimineringsnemndas kjennelse sier med 2 mot 1 stemme at Feminine Tripper «har brutt forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet». Diskrimineringsnemda 10.1.2020.

Se oppslag på miff.no: MIFFs seier mot Feminine Tripper fikk omtale i Israels største avis.

Flertallet besto av Gislaug Øygarden og Thorkil H. Aschehoug. Mindretallet var Diskrimineringsnemndas leder Ivar Danielsen. Mot nemndas flertall fastslår ECHR-dommen enstemmig at «å insistere på forskjellsbehandling ikke nødvendigvis er ensbetydende med å insistere på diskriminering».

ECHR verner ytringsfriheten

ECHR har gjentatte ganger understreket at «Artikkel 10-2 levner lite rom for restriksjoner mot ytringsfriheten innen feltet politisk diskurs eller i saker av allmenn interesse». Palestinakonflikten og palestinernes boikottoppfordring har allmenn interesse og er del av en høyaktuell politisk diskurs. Feminine Trippers holdninger inngår i den diskursen ECHR enstemmig forsvarer i dommen mot Frankrike.

Dommen i ECHR gjør at Diskrimineringsnemndas kjennelse strider mot Feminine Trippers ytringsfrihet. Nemndas flertall retter seg mot ytringsfriheten til alle som arbeider mot Israels overgrep, der boikott er et sentralt, legalt virkemiddel.

AKULBI vil følge opp saken med støtte i dommen til ECHR, som forplikter Norge gjennom vårt medlemskap i Europarådet.

Se også Fråsegn frå AKULBI og Palestinakomiteen i Norge, 23. mars 2018

 

Publisert: 4. oktober 2020