Arbeidsprogrammet

Grafitti_pa_MurenDet 31. ordinære landsmøtet i Palestinakomiteen i Norge 11.-13-mars 2016 vedtok dette arbeidsprogrammet for perioden 2016-2018:

Palestinakomiteens prinsipprogram forklarer vårt syn på Israel som aggressiv okkupasjonsmakt, den pågående koloniseringen, den etniske rensingen og hvordan vestlige imperialistmakter og den sionistiske staten har provosert fram en intern strid mellom palestinske grupper. Vi er opptatt av å holde fram de palestinske flyktningenes rett til å vende tilbake og belyse situasjonen for 48-palestinerne.

I den kommende perioden ønsker vi å avdekke hvilke ødeleggende konsekvenser Israels sionistiske statsprosjekt har for palestinsk samfunnsliv og økonomi, hvordan det påvirker palestinernes dagligliv og knuser ungdommens framtidshåp. Å formidle sionismens rolle og at Israel er en apartheidstat er viktig for å få større oppslutning om BDS og solidaritetsarbeidet.
Arbeidsprogrammet har tre kapitler som tar for seg Palestinakomiteens hovedprioriteringer de neste to årene.
Lokallagene oppfordres til å planlegge i tråd med arbeidsprogrammet så langt det lar seg gjøre.

Kapittel 1) Politisk kamp
1a) BDS
Palestinakomiteen skal prioritere å bygge opp en sterk BDS-bevegelse i Norge sammen med andre aktører.

Dette gjør vi ved å:
Arbeidsutvalget/Boikottutvalget:
• legge til rette for og koordinere samarbeid med andre organisasjoner som støtter grunnlaget for den internasjonale BDS-kampanjen
• arbeide med akademisk og kulturell boikott
• mobilisere til kampanjer rettet mot norsk våpenindustri og militært samarbeid
• arbeide for at styresmakter implementerer EUs Settlements Guidelines (næringslivsanbefaling), innfører merking og forbyr salg av bosettervarer
• utvikle kampanjen Apartheidfrie Soner
• arrangere en nasjonal aksjonsdag 30. mars, som er den palestinske landdagen og den internasjonale BDS-dagen
• samle og systematisere bakgrunnsmateriale og informasjonsmateriell, skolere lokallagene i argumentasjon og koordinere aktivitetene
• rette spesielt søkelys på Statens Pensjonsfond og andre norske aktører som profiterer på okkupasjonen

Faglig Utvalg:
• arbeide for at LO skal bryte med Histadrut på LO-kongressen 2017
• arbeide for oppslutning om BDS-kampanjen i fagrørsla
• arbeide for kontakt og solidaritet mellom norsk fagbevegelse og uavhengig og grunnplansaktiv palestinsk fagbevegelse.

Lokallag:
• arbeide for at kommuner vedtar boikott av israelske varer og tjenester
• delta i landsomfattende kampanjer som Apartheidfrie Soner og på BDS-dagen 30. mars
• arrangere Israeli Apartheid Week ved høgskoler og universiteter
• melde fra til AU/BU når de oppdager nye israelske varer i butikker eller registrerer annet samarbeid med staten Israel.

1b) Stortingsvalget 2017
Palestinakomiteen skal konfrontere de politiske partiene på spørsmålet om hvorfor de tillater at Israel går straffefri for sine mange brudd på folkeretten, og arbeide strategisk opp mot ungdomspartiene. Alle partier utfordres på utvalgte deler av sin Israel/Palestinapolitikk. Svarene offentliggjøres.

Dette gjør vi ved å:
Arbeidsutvalget/Landsstyret:
• arrangere en politisk konferanse for hele organisasjonen før valget i 2017
• LS skal tematisere disse problemstillingene høsten 2016 og våren 2017
• bruke valgkampen til å fremme palestinasaken
Lokallagene:
• være spesielt aktive i skolevalgkampen med stands, innledninger og verving.
• delta på og mobilisere til den politiske konferansen.
• bruke valgkampen til å fremme palestinasaken.

Kapittel 2) Solidaritetsarbeidet
Palestinakomiteen skal videreutvikle og tilpasse solidaritetsarbeidet i Midtøsten ved å prøve ut alternative former når det gjelder samarbeidsorganisasjoner, varighet, arbeidsoppgaver mv. Videre skal vi sikre at solidaritetsarbeidet brukes til politisk arbeid, informasjonsspredning og opinionsarbeid i Norge. Det er viktig å utvikle medlemmer som er aktive i Palestinakomiteen.

Dette gjør vi ved å:
Arbeidsutvalget:
• fortsette å sende team med solidaritetsarbeidere til Rashedieh i Libanon
• videreutvikle solidaritetsarbeidet på Vestbredden i Palestina
• fortsette arbeidet med å starte opp et prosjekt i Gaza. Søke å starte opp et prosjekt for elektronisk solidaritet med Gazastripen. På grunn av sikkerhet og vansker med innreisetillatelse, er det vanskelig å forutse når prosjektet kan starte opp.
• styrke Palestinakomiteens solidaritetsnettverk
• sørge for at solidaritetsarbeidere og deltakere på studieturer får et tilbud om aktivitet i Palestinakomiteen
• oppfordre alle som reiser til Midtøsten for Palestinakomiteen til å sende artikler og bidrag til våre publikasjoner
• evaluere samarbeidet med Beit Atfal i Libanon i løpet av landsmøteperioden.
• rekruttere givere til Palestina-Solidaritet
Arbeidsutvalget/Faglig Utvalg:
• arrangere studieturer først og fremst til Vestbredden, men også til 1948-Palestina og Libanon
• arrangere egen studietur med journalister fra fagpresser i LO/Unio/YS
Lokallag:
• rekruttere og følge opp solidaritetsarbeidere og involvere dem i lokallagsaktiviteter på det stedet de bor.
• jobbe for å få flere til å delta på studieturer eller arrangere egne studieturer.
• jobbe for at flere medlemmer søker som solidaritetsarbeidere.
Kapittel 3) Organisasjon  
3a) Ungdom
Palestinakomiteen skal jobbe aktivt for å knytte ungdom til organisasjonen.

Dette gjør vi ved å:
Arbeidsutvalget/ Landsstyret:
• arrangere en årlig samling for unge aktivister med fokus på skolering, organisasjonsbygging og strategier for politisk aktivitet
Lokallagene: 
• arrangere stand på videregående skoler, tilby studiesirkel, invitere til møter for å diskutere/lage boikottaksjoner/aktiviteter

3b) Verving
Det må drives et systematisk vervearbeid i organisasjonen. For denne perioden er det en målsetting å bli 5 000 medlemmer. Vervearbeidet skal rettes særlig mot ungdommen.

Dette gjør vi ved å:
Arbeidsutvalget/landsstyret:
• utnevne en verveansvarlig
• lage årlige vervekampanjer
Lokallagene:
• gjennomføre vervekampanjer

3c) Skolering
Hele organisasjonen skal skoleres i grunnleggende politiske spørsmål knyttet til solidaritetsarbeidet.

Dette gjør vi ved å:
Arbeidsutvalget:
• arrangere åpne møter, debatter og konferanser
Lokallagene: 
• arrangere studiesirkler eller studiemøter, for eksempel ved bruk av Palkoms studiehefte

3d) Organisasjonsarbeid
Palestinakomiteen har to prioriterte områder i organisasjonsarbeidet: utvikling og styrking av lokallagene, og intern og utadrettet kommunikasjon.

Dette gjør vi ved å:
Arbeidsutvalget/Landsstyret:
• opprette/opprettholde lokallag i alle fylker
• gi nye lokallag tilbud om skolering som skal legge vekt på organisasjonsbygging, oppstart og oppfølging av lokallag, økonomi og mediearbeid
• utgi medlemsbladet Fritt Palestina
• gjøre bruk av elektroniske medier til skolering, informasjonsflyt, mobilisering og verving (for eksempel nettsiden vår, nyhetsbrev, e-post og Facebook)
• sørge for at lokallag og utvalg får nødvendig opplæring i bruk av nettsidens publiseringssystem
• arrangere mediaworkshop
• ta initiativ til en årlig samling mellom faste utvalg
• ta initiativ til å utvikle organisasjonen i Oslo gjennom for eksempel å opprette bydelslag
Lokallag:
• vedlikeholde og oppdatere lokal nettside på www.palestinakomiteen.no og/eller være synlig på sosiale medier
• delta i debatten i lokalavisene gjennom leserinnlegg og kronikker
• spre lokale leserinnlegg til resten av organisasjonen som inspirasjon og oppmuntring til andre lokallag