Arbeidsprogram

Arbeidsprogram for Palestinakomiteen i Norge for landsmøteperioden 2022-20224
Vedtatt på det 34.landsmøtet til Palestinakomiteen i Norge 25.-27.mars 2022

Innledning

Palestinakomiteen i Norge arbeider for å støtte palestinernes frigjøringskamp. Det sionistiske statsprosjektet har, i strid med folkeretten, fratatt det palestinske folket sine nasjonale demokratiske rettigheter i sitt eget land. Daglig ødelegges palestinsk samfunnsliv og økonomi. Palestinske ungdommer drepes, fengsles og får sine fremtidshåp knust. Over fem millioner palestinere er flyktninger og fordrevet fra sine områder og sitt land.

Kamp mot okkupasjon og apartheid, og for nasjonale demokratiske rettigheter er ikke terrorisme. Palestinas frigjøringskamp er ikke retta mot jøder, men mot et sionistisk og rasistisk statsprosjekt. Palestinakomiteen støtter alt arbeid mot rasisme, inkludert antisemittisme. Vi avviser den Israelske statens forsøk på å sette likhetstegn mellom antisemittisme og kritikk av dette sionistiske statsprosjektet. Vi avviser også deres forsøk på å terror stemple det palestinske sivilsamfunnet og legitim frigjøringskamp.

Israel har det siste året intensivert utbyggingen av sitt statsprosjekt. Bygging av nye bosettinger på okkupert land økes. Beduinene i Naqab (Negev) inne i Israel fordrives. Bønder i Jordandalen og beduiner sør for Hebron utsettes for det samme. Byboere i
Øst-Jerusalem blir også jaget fra sine hjem, og bosettere fra Vestbredden deltar i angrep på palestinske nabolag og landsbyer inne i Israel. Palestinerne har svart med grasrotmobilisering og «The Unity Intifada», den største folkelige mobiliseringen på 30 år. Alle delene av det palestinske samfunnet deltar, i Israel, i de okkuperte områdene og det annekterte Jerusalem, og de mer enn fem millionene som lever uttafor det historiske Palestina.

Denne massebevegelsen retter også kritikk til de palestinske sjølstyremyndighetenes sikkerhets- og økonomiske samarbeid med okkupanten Israel. En del av målsettinga er å forene alle palestinere i et reformert og gjenoppbygd PLO. Denne bevegelsen trenger vår støtte og solidaritet.

Palestinakomiteens prinsipprogram beskriver hovedlinjene i vårt solidaritetsarbeid.  Krigene i Midtøsten gir den palestinske frigjøringskampen vanskelige kår. USAs konsekvente støtte til Israel er ødeleggende. Det samme er stormaktsrivalisering og regionale regimers maktambisjoner. Også Norge har ei lang historie med støtte til det sionistiske statsprosjektet. Erna Solbergs Høyreregjering styrket samarbeidet med Israel. Det israelske koloniprosjektet utvides, men norsk utenrikspolitisk standpunkt står bom stille. Det er nødvendig å legge press på den Ap-ledede regjeringen til å endre norsk politikk på dette feltet.

Vi skal arbeide for flyktningenes rett til vende tilbake. Vi skal formidle hvordan Israels statsterrorisme gjør livet ulevelig for palestinerne, i Israel, i de okkuperte områdene (Vestbredden, Gaza og Golan), i det annekterte Jerusalem og i flyktningleirene i nabolandene.

Denne situasjonen krever at vi prioriterer det politiske arbeidet. Større ressurser må brukes på informasjonsarbeid, på skolering av medlemmer og økt deltakelse i den offentlige debatten. Israels karakter som Apartheid-stat er blitt tydeligere og er bekreftet av flere omfattende rapporter det siste året, blant annet fra Amnesty. Vi skal arbeide for å utfordre politiske partier, sivilsamfunnsorganisasjoner og Storting og regjering til å bekjempe israelsk apartheid, støtte palestinernes kamp og vårt solidaritetsarbeid.

Politiske mål

Boikott, Sanksjoner og Deinvesteringer (BDS)

Mål

BDS-arbeidet er det viktigste arbeidet Palestinakomiteen i Norge driver med. Målsetningen er å ha minst 200 Apartheidfrie soner (AFS) og få kommuner til å fremme vedtak som hindrer medvirkning til brudd på folkeretten og menneskerettighetene.

Strategi

Palestinakomiteen skal prioritere arbeidet med AFS- kampanjen og arbeidet med kommunevedtak i denne landsmøteperioden. I tillegg skal organisasjonen være aktivt med i den europeiske BDS-bevegelsen, og slutte seg til de internasjonale kampanjene arrangert av den internasjonale BDS-bevegelsen. Vi skal gjennom vårt arbeid øke det generelle kunnskapsnivået rundt, og tilslutningen til, BDS-kampanjen i Norge.

Tiltak

 • Utvide kampanjen ved å trekke andre organisasjoner aktivt med i arbeidet for å få med flere Apartheidfrie soner.
 • Støtte lokallag som ønsker å jobbe med kommunevedtak om å avstå fra varer og tjenester i okkuperte områder i strid med folkeretten.
 • Samarbeide med organisasjoner som Fagforbundet, LO og Norsk Folkehjelp om kampanjer for deinvestering (Oljefondet, statlig eierskap osv.).
 • Ta initiativ til akademisk og kulturell boikott når aktuelle mål/situasjoner oppstår.
 • Lage en strategi for hvordan arbeidet skal løftes på sosiale medier.
 • Palestinakomiteen støtter opp under arbeidet til den internasjonale BDS-bevegelsen.

Politisk påvirkning

Mål

Å påvirke Arbeiderpartiet i spørsmålet om BDS og få regjeringa til å drive en aktiv og tydelig politikk mot Israels okkupasjon av Palestina. Det er et viktig fokus å få anerkjennelse for at Israel er en apartheidstat. I tillegg ønsker vi å samarbeide med alle politiske partier og fagbevegelsen, for å påvirke deres politikk til statens Israels apartheid.

Strategi

Vi vil jobbe lokalt og regionalt for å bygge allianser med Arbeiderpartiet og de andre politiske partiene. 2022 er et år der det lages lokale arbeidsprogram i de politiske partiene, noe som gir oss en anledning til å påvirke disse prosessene. Gjennom aktiv kommunikasjon med lokale, regionale og nasjonale ledd i de politiske partiene, og samarbeid med fagbevegelsen både lokalt og nasjonalt, vil vi søke å endre norsk utenrikspolitisk standpunkt overfor staten Israel.

Tiltak

 • Dialog med lokale avdelinger i politiske partier og ungdomspartier i forbindelse med programarbeidet i forkant av lokal- og fylkesvalgprogrammer.
 • Ta initiativ til konferanse om Israels apartheid-politikk.
 • Etablere og styrke kontakt mellom den norske og den palestinske kvinnebevegelsen.
 • Etablere, utvide og styrke kontakten og samarbeidet med fagbevegelsen lokalt, regionalt og nasjonalt, og arbeide for at LO opprettholder og styrker sitt boikottarbeid.
 • Etablere og styrke samarbeid med organisasjoner som Norsk Folkehjelp, KFUK/KFUM Global og andre sivilsamfunnsorganisasjoner som støtter Palestinas frigjøringskamp.
 • Tett dialog med stortingsgruppene, og støtte disse med initiativ til spørsmål og forslag til Stortinget.
 • Samarbeide om møter i Palestinas Venner på Stortinget.
 • Dialog med lokale avdelinger i partier og fagbevegelsen for å vedta uttalelser og engasjere seg til støtte for palestinernes frigjøringskamp og jobbe for at dette resulterer i konkrete tiltak.

 

Internasjonalt solidaritetsarbeid

Mål

Gjennomføre studieturer, solidaritetsreiser og reiser med klart politisk tema til Palestina og Libanon for medlemmer, solidaritetsarbeidere og andre interesserte. I større grad sende tillitsvalgte i Palestinakomiteen til internasjonale konferanser.

Strategi

Det er viktig å arrangere reiser til Palestina og Libanon, slik at folk som engasjerer seg får mulighet til å se okkupasjonen og flykningenes situasjon med egne øyne.

I tillegg blir det viktig å bygge opp igjen solidaritetsarbeider-prosjektene våre etter pandemien, både i Palestina og Libanon. Arbeidet for å rekruttere solidaritetsarbeidere må utvikles. Solidaritetsprosjektene våre i Libanon og Palestina skal evalueres i løpet av landsmøteperioden.

Tiltak

 • Arrangere studieturer
 • Sende solidaritetsarbeider til Palestina og Libanon.
 • Delta på internasjonale konferanser om BDS, apartheid og andre sentrale tema i solidaritetsarbeidet.
 • Samle solidaritetsnettverket, for å styrke arbeidet med rekruttering og oppfølging av solidaritetsarbeidere.
 • Evaluere solidaritetsprosjektene i Palestina og Libanon.
 • Knytte kontakt med andre organisasjoner som driver Palestina-solidaritet internasjonalt.
 • Støtte opp praktisk og økonomisk ved lokalt initierte studieturer.

Organisatoriske mål

Situasjonen i dag

Palestinakomiteen i Norge hadde per 31.12-2021 5672 medlemmer, fordelt på 23 lokallag spredt rundt om i hele landet. Målet for inneværende landsmøteperiode er å konsolidere organisasjonen, og styrke eksisterende ledd i organisasjonen, fremfor å fokusere på å etablere flere lokallag. Ved å fokusere på de eksisterende lokallaga, og prioritere ressursene på å styrke alle ledd i organisasjonen, håper vi å få en enda sterkere og tydeligere organisasjon, med mer aktivitet og mer slagkraft, som vi igjen håper vil skape flere og mer lojale medlemmer.

Palestinakomiteen i hele landet

Mål

Mer politisk og aksjonistisk aktivitet i hele landet.

Strategi

Vi vil legge til rette for mer politisk og aksjonistisk aktivitet i hele landet, i solidaritet med det palestinske folket. Vi har per i dag 23 lokallag, som dekker større eller mindre områder. Noen av disse lokallagene er solide strukturer, og har masse aktivitet gjennom året, mens andre har utfordringer med rekruttering og med å skape aktivitet. Palestinakomiteen skal fokusere på å styrke de eksisterende lokallaga, og oppfordrer til å etablere aktivistgrupper, som er underlagt lokallaga, der det er rom eller behov for dette. Aktivistgrupper vil gjøre det mulig for folk å bruke energien sin på det politiske og aksjonistiske arbeidet, for eksempel å få flere Apartheidfrie Soner (AFS), mens lokallagsstyret tar seg av det formelle rundt driften av et lokallag.

Tiltak

 • Organisatorisk og politisk skolering av tillitsvalgte i hele organisasjonen.
 • Aktiv tilrettelegging for aksjonistisk aktivitet i områder der det ikke finnes et lokallag i dag.
 • Tilrettelegge for nasjonale markeringer.
 • Knytte sammen Palestinakomiteens ulike utvalg og lokallag sånn at den lokale organisasjonen kan benytte seg av utvalgenes ressurser

Skolering

Mål

Palestinakomiteen skal sette i gang en skoleringskampanje i landsmøteperioden, som involverer hele organisasjonen. Målet er å skape trygge tillitsvalgte i alle ledd, øke den politiske kunnskapen i hele organisasjon, samt øke aktiviteten i lokallag og aktivistgrupper i hele landet.

Strategi

Palestinakomiteen har utrolig mye kompetanse i medlemmer, lokallagsstyrene og sentrale tillitsvalgte og utvalgene. Palestinakomiteen skal i denne landsmøteperioden sørge for at hele organisasjonen får delta i en gjennomgående skoleringskampanje. Dette vil skape økt aktivitet i lokallaga.

Tiltak

Politisk skolering:

 • Ta initiativ til å invitere palestinere til Norge slik at de kan inspirere våre medlemmer og formidle fakta om virkeligheten i Palestina.
 • Alle lokallag/aktivistgrupper skal få tilbud om minst ett besøk fra sentralstyret/ledelsen/utvalgene i løpet av landsmøteperioden for å gjennomføre et skolerende åpent møte med politisk tema knyttet til arbeidsprogrammet.
 • Alle lokallag/aktivistgrupper skal få tilbud om støtte til gjennomføring av studiesirkel med utgangspunkt i det oppdaterte studieheftet.
 • Palestinakomiteen skal bruke webinar og videokonferanse for å nå ut med politiske budskap til medlemmer og lokallag i hele Norge. Videreføring av «Månedens møte» på nett.
 • Utvalgene skal invitere seg inn til lokallaga for skolering i sitt politikkområde til medlemmene.

Organisatorisk skolering:

 • Alle lokallag skal få tilbud om organisatorisk skolering med utgangspunkt i organisasjonshåndboka.
 • Palestinakomiteen i Norge skal gjennomføre en årlig lokallagssamling.
 • Palestinakomiteen i Norge skal gjennomføre ett (1) utvidet landsstyremøte det året det ikke arrangeres landsmøte, der lokallagsledere inviteres med.
 • Lokallagene skal få den støtten de trenger for å få utnyttet ressurser som studieheftet, organisasjonshåndboka, heftet om kommunevedtak og e-heftet om akademisk og kulturell boikott.

Medlemmer

Mål

Palestinakomiteen skal ha 7000 medlemmer ved utgangen av landsmøteperioden.

Strategi

For å øke medlemstallet til 7000 medlemmer, må vi både klare å ta vare på de medlemmene vi allerede har, samt at vi må rekruttere nye medlemmer, uavhengig av politisk ståsted. Palestinakomiteen skal alltid ha fokus på å verve nye medlemmer. I 2022 prioriterer vi arbeidet med å beholde de over 2000 nye medlemmene vi fikk i forrige landsmøteperiode. I 2023 prioriterer vi å verve nye medlemmer.

Tiltak

 • Alle nye medlemmer skal kontaktes med tilbud om aktivitet.
 • Organisatorisk skolering av lokallaga.
 • Kampanje for å beholde medlemmer (2022).
 • Økt aktivitet i lokallag og økt politisk aktivitet gjennom blant annet skoleringskampanjen.
 • Vervekampanje i 2023.
 • Alle lokallag skal ha en medlemsansvarlig, som blir med i nettverk for medlemsansvarlige.
 • Arbeide med å etablere studentlag og aktivistgrupper i byer med større læresteder.
 • Utarbeide en strategi for å rekruttere ungdom.

Delta i den offentlige debatten

Mål

Palestinakomiteen skal delta i den offentlige debatten nasjonalt, regionalt og lokalt.

Strategi

Palestinakomiteen skal bistå lokallag og medlemmer med å delta i den offentlige debatten. Lokalavisa er ofte en glimrende måte å nå gjennom med politiske budskap, og bidrar til å styrke lokallaga og aksjonsgruppenes legitimitet.

Tiltak

 • Videreføre fokuset på politisk synlighet i nasjonale medier.
 • Etablere et nettverk av medlemmer som ønsker å skrive innlegg til regionale og lokal medier.
 • Gjennomføre skolering av nettverket.
 • Bidra med leserinnlegg/innspillsnotat til nettverket om spesielle aktuelle politiske saker.
 • Etablere et arkiv med leserinnlegg for nettverket.
 • Pressemeldinger til internasjonale medier/arabisk media.
 • Lage en gruppe som jobber aktivt med våre saker i sosiale medier.
 • Palestinakomiteen skal anskaffe og aktivt bruke nyhetsovervåkingsverktøy, for å følge med på aktuelle saker i hele landet.

De politiske og samfunnsmessige forholda i Palestina/Israel er svært ustabile. Et arbeidsprogram kan ikke forutse en utvikling som er avhengig av svært mange aktører. Den politiske utviklingen i Norge kan også̊ endre seg slik at nye muligheter åpner seg. Det er derfor svært viktig at ledelsen i Palestinakomiteen har rom til å gjøre nye prioriteringer når situasjonen krever det.