Historie

BEGYNNELSEN
Palestinakomiteen ble dannet av personer med bakgrunn i den antiimperialistiske bevegelsen som vokste fram på midten av 1960-tallet. På forsommeren i 1970 ble det nedsatt en gruppe som kalte seg «Arbeidsgruppa for fritt Palestina». Den skulle studere Midtøsten-spørsmålet og «drive støttearbeid for det palestinske folkets nasjonale frigjøringskamp». I gruppas manifest sto det blant annet: «Det palestinske folket har gått til væpnet kamp mot USA-imperialismen og dens base og allierte i Midtøsten den sionistiske staten Israel. Hele det palestinske folket står samlet i kampen som i dag har karakter av frigjøringskrig. Det palestinske folkets frigjøringskamp er en del av den kampen verdens folk i dag fører mot alle former for imperialistisk undetrykkelse.»

Det ble slått fast at det selvsagt ikke var jødene, men «USA-imperialismen og dens sionistiske allierte» som det palestinske og de arabiske folkene kjempet mot. Men det å stille spørsmål ved den israelske statens eksistens var på den tida virkelig helligbrøde, og personer som støttet palestinernes kamp ble beskyldt for antisemittisme og støtte til terrorisme. Palestinakomiteen ble dannet senere samme år og er en av de eldste solidaritetskomiteene for palestinerne i Europa.

HVA SLAGS ORGANISASJON ER PALESTINAKOMITEEN?
I vedtektene våre står det: Palestinakomiteen i Norge er en selvstendig og partipolitisk uavhengig organisasjon. Organisasjonen skal drive solidaritetsarbeid for det palestinske folkets frigjøringskamp, først og fremst ved å drive opinionsarbeid i Norge, og også ved praktisk arbeid blant og for palestinerne.

POLITISK OG ØKONOMISK UAVHENGIGHET
Palestinakomiteen legger vekt på at politikken bestemmes av medlemmene, og ønsker ikke å gjøre seg avhengig av bevilgende pengekilder som kan stille betingelser (heller ikke PLO), selv om det medfører at økonomien ofte er dårlig. I tråd med dette er medlemskontingenten den viktigste inntektskilden vår.

Palestinakomiteen støtter PLO fordi PLO er den eneste organisasjonen som kan representere hele det palestinske folket, uansett om vi liker politikken deres eller ikke. Men vi er ikke PLOs talerør.

SOLIDARITETSARBEIDET
Den vesentlige delen av Palestinkomiteens arbeid retter seg mot norsk opinion. Vi legger hovedvekten på å nå folk flest og ta opp kampen med sionistisk propaganda der. Hvis opinionen svinger, blir også politikerne nødt til å skifte standpunkt. Vi mener at varige forandringer i norsk politikk kommer «nedenfra». Norge er selvfølgelig ikke verdens viktigste land, men det er her vi kan arbeide. Derfor har en viktig del av arbeidet vårt vært å ha «stand» på gater og torg for å spre informasjon og diskutere med folk, og vi arrangerer demonstrasjoner. Komitemedlemmer holder foredrag, viser lysbilder og forteller på skoler, i ungdomsklubber, i elevorganisasjoner osv. Vi arrangerer også åpne møter, konferanser eller seminarer.

Vi har også rettet mye av arbeidet vårt mot fagbevegelsen. Vi har hjulpet til med å arrangere faglige delegasjoner til okkupert Palestina og på den måten bidratt til å knytte forbindelser mellom forskjellige norske og palestinske fagorganisasjoner. Blant annet har vi  kontakt med den tradisjonelle palestinske fagbevegelsen (PGFTU), men vi har også kontakt med andre deler av palestinsk fagbevegelse som New Union, og israelsk fagbevegelse ved Wac Ma’an.

HELSETEAM TIL PLO
I 1976 sendte Palestinakomiteen det første helseteamet til Libanon. Siden er arbeidet utvidet til å gjelde også okkupert Palestina og andre områder hvor palestinere oppholder seg. Palestinakomiteens politiske profil avspeiler seg også i det humanitære arbeidet vårt. Vi støtter et kjempende folk fordi saken deres er rettferdig. Palestina kan ikke frigjøres med medisiner, men vi sendte helseteam fordi vi ønsket å ta del i kampen, vise vår støtte, og stå sammen med palestinerne når situasjonen er vanskeligst. Helseteamdeltakerne skulle gjøre en faglig god jobb, men det var like viktig at de fikk politisk utbytte, at de fungerte som øyenvitner og kunne fortsette å arbeide for palestinerne etter at de kom hjem igjen. Dessuten lærte vi mye om palestinernes daglige situasjon gjennom det helsearbeiderne opplevde og kunne fortelle om når de kom hjem.

En viktig del av palestinernes motstandskamp er å bygge opp nasjonale institusjoner. Derfor har vi arbeidet vi gjennom den Palestinske Røde Halvmåne (PRCS) som er PLOs helseorganisasjon og som har en nasjonal helseplan.

ISRAEL, ANTISEMITTISME OG ANTISIONISME 
Israel er en rasistisk stat som kan sammenliknes med apartheidstaten Sør Afrika. Palestinakomiteen har i mange år krevd at Norge skal bryte forbindelsene med staten Israel på grunn av dens undertrykking av palestinerne og okkupasjonen av palestinske områder.

Samtidig har Palestinakomiteen alltid lagt stor vekt på at det må skjelnes mellom religionen jødedom og den politiske ideologien sionisme. I vedtektene står det: «Personer som hevder anti-semittiske eller andre rasistiske meninger kan ikke være medlemmer av Palestinakomiteen.» Prinsipprogrammet slår også fast at «Noreg har ei svart historie når det gjeld antisemittisme. Palestinakomiteen er motstandar av all undertrykking og diskriminering. Derfor er det ei viktig oppgåve for Palestinakomiteen i Noreg å kjempe mot alle former for antisemittisme.»

Ledere av Palestinakomiteen:
Finn Sjue (1970-72)
Peder Martin Lysestøl (1972-73)
Per Dahl (1973-74)
Geir Hem (1974-76)
Trond Linstad (1976-85)
Ragnhild Smette (1986-88)
Egil Fossum (1988-1990)
Helga Hvidsten (1990-94)
Venke Aarethun (1994-99)
Lars Haugom (1999-00)
Venke Aarethun (2000-04)
Øyvind Sagedal (2004-08)
Line Khateeb (2008-2012)
Odd Iglebæk (mars-mai 2012)
Annicken Lundgård (juni 2012-2014)
Kathrine Jensen (2014-2020)
Line Khateeb (2020-)