Medlemsansvarlig/arkiv

Adresseforandring, inn- og utmeldinger, spørsmål om kontingent kan rettes til:
medlem@palestinakomiteen.no